รหัสนิสิต
รหัสขึ้นทะเบียนบัณฑิต : ไม่เรียบร้อย
สถานะการดำเนินการเอกสาร
 เอกสาร สถานะ
รบ.ฉบับจริง [วุฒิเดิม]
TR[THAI] [รอเซ็น]
TR[ENG] [รอเซ็น]
หนังสือรับรอง [รอเซ็น]
หนังสือรับรอง  [ENG] [รอเซ็น]
TR [ENG]
TR [THAI]
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง [ENG]
ปริญญาบัตร
เอกสารตามคำร้อง
ประวัติการเบิกจ่ายเอกสาร
วันที่ เอกสาร ประเภท เลข EMS ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
ยังไม่เคยเบิกจ่ายเอกสาร
หมายเหตุ 1: มารับด้วยตนเอง , 2: ส่งทางไปรษณีย์ , 3: มีผู้มารับแทน