รายวิชาที่สามารถทดแทนกันได้
ตรวจรายวิชาทดแทน กรอกวิชาลงเพิ่ม: :
ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชาลงเพิ่ม รหัสวิชา ชื่อวิชาเทียบเท่า
1?AC 101การบัญชีการเงินAC.203การบัญชีขั้นต้น
2?TM 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวHT 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
3AC 101การบัญชีการเงินAC.203การบัญชีขั้นต้น
4AC 102การบัญชีขั้นต้นAC.203การบัญชีขั้นต้น
5AC 111การบัญชีขั้นกลาง 1AC.204.การบัญชีขั้นกลาง 1
6AC 211การบัญชีขั้นกลาง 2AC.205.การบัญชีขั้นกลาง 2
7AC 212การบัญชีต้นทุนAC.301.การบัญชีต้นทุน
8AC 213การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารAC.302.การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร
9AC 301การบัญชีเพื่อการจัดการAC.306การบัญชีเพื่อการจัดการ
10AC 311ระบบสารสนเทศทางการบัญชีAC.408.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
11AC 312การบัญชีภาษีอากรAC.304การบัญชีภาษีอากร
12AC 313การบัญชีขั้นสูง 1AC.401การบัญชั้นสูง 1
13AC 313การบัญชีขั้นสูง 1AC.401.การบัญชีขั้นสูง 1
14AC 314การบัญชีขั้นสูง 2AC.402.การบัญชีขั้นสูง 2
15AC 314การบัญชีขั้นสูง 2AC.402การบัญชีชั้นสูง 2
16AC 315การสอบบัญชีAC.403การสอบบัญชี
17AC 316โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีAC.409.โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
18AC 321การวางแผนและการควบคุมกำไรAC.311การวางแผนและควบคุมกำไร
19AC 322การบัญชีสำหรับกิจการไม่มุ่งหวังกำไรAC.410การบัญชีสำหรับกิจการไม่มุ่งหวังกำไร
20AC 323การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะAC.421.การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ
21AC 411การวิเคราะห์รายงานทางการเงินAC.420.รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
22AC 412การควบคุมและการตรวจสอบภายในAC.441การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
23AC 422ปัญหาการตรวจสอบบัญชีAC.442.ปัญหาการตรวจสอบบัญชี
24AC 491สัมมนาการบัญชีAC.422สัมมนาการบัญชี
25AC.203การบัญชีขั้นต้นAC 102การบัญชีขั้นต้น
26AC.203การบัญชีขั้นต้นAC 101การบัญชีการเงิน
27AC.203การบัญชีขั้นต้น?AC 101การบัญชีการเงิน
28AC.204การบัญชีชั้นกลาง 1AC.204.การบัญชีขั้นกลาง 1
29AC.204.การบัญชีขั้นกลาง 1AC 111การบัญชีขั้นกลาง 1
30AC.204.การบัญชีขั้นกลาง 1AC.204การบัญชีชั้นกลาง 1
31AC.205การบัญชีชั้นกลาง 2AC.205.การบัญชีขั้นกลาง 2
32AC.205.การบัญชีขั้นกลาง 2AC 211การบัญชีขั้นกลาง 2
33AC.205.การบัญชีขั้นกลาง 2AC.205การบัญชีชั้นกลาง 2
34AC.301การบัญชีต้นทุน 1AC.301.การบัญชีต้นทุน
35AC.301.การบัญชีต้นทุนAC 212การบัญชีต้นทุน
36AC.301.การบัญชีต้นทุนAC.301การบัญชีต้นทุน 1
37AC.302การบัญชีต้นทุน 2AC.302.การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร
38AC.302.การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารAC 213การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร
39AC.302.การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารAC.302การบัญชีต้นทุน 2
40AC.304การบัญชีภาษีอากรAC 312การบัญชีภาษีอากร
41AC.306การบัญชีเพื่อการจัดการAC 301การบัญชีเพื่อการจัดการ
42AC.311การวางแผนและควบคุมกำไรAC 321การวางแผนและการควบคุมกำไร
43AC.401การบัญชีชั้นสูง 1AC.401.การบัญชีขั้นสูง 1
44AC.401การบัญชั้นสูง 1AC 313การบัญชีขั้นสูง 1
45AC.401.การบัญชีขั้นสูง 1AC.401การบัญชีชั้นสูง 1
46AC.401.การบัญชีขั้นสูง 1AC 313การบัญชีขั้นสูง 1
47AC.402การบัญชีชั้นสูง 2AC.402.การบัญชีขั้นสูง 2
48AC.402การบัญชีชั้นสูง 2AC 314การบัญชีขั้นสูง 2
49AC.402.การบัญชีขั้นสูง 2AC.402การบัญชีชั้นสูง 2
50AC.402.การบัญชีขั้นสูง 2AC 314การบัญชีขั้นสูง 2
51AC.403การสอบบัญชีAC 315การสอบบัญชี
52AC.408.ระบบสารสนเทศทางการบัญชีAC 311ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
53AC.409.โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีAC 316โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
54AC.410การบัญชีสำหรับกิจการไม่มุ่งหวังกำไรAC 322การบัญชีสำหรับกิจการไม่มุ่งหวังกำไร
55AC.420การวิเคราะห์งบการเงินAC.420.รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
56AC.420.รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์AC 411การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
57AC.420.รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์AC.420การวิเคราะห์งบการเงิน
58AC.421การบัญชีเฉพาะกิจAC.421.การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ
59AC.421.การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะAC 323การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ
60AC.421.การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะAC.421การบัญชีเฉพาะกิจ
61AC.422สัมมนาการบัญชีAC 491สัมมนาการบัญชี
62AC.441การควบคุมและการตรวจสอบภายในAC 412การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
63AC.442ปัญหาการสอบบัญชีAC.442.ปัญหาการตรวจสอบบัญชี
64AC.442.ปัญหาการตรวจสอบบัญชีAC 422ปัญหาการตรวจสอบบัญชี
65AC.442.ปัญหาการตรวจสอบบัญชีAC.442ปัญหาการสอบบัญชี
66AD 211การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภคAD.201การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
67AD 212กลยุทธ์การวางแผนสื่อAD.202กลยุทธ์การวางแผนสื่อ
68AD 213การสร้างสรรค์งานโฆษณาAD.203การสร้างสรรค์งานโฆษณา
69AD 312การเขียนบทโฆษณาAD.302การเขียนบทโฆษณา
70AD 313กราฟฟิกเพื่องานโฆษณาAD.303กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา
71AD 314การกำกับศิลป์เพื่องานโฆษณาAD.304การกำกับศิลป์เพื่องานโฆษณา
72AD 316กลยุทธ์การสร้างแบรนด์AD.306กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
73AD 391การวิจัยงานโฆษณาAD.301การวิจัยงานโฆษณา
74AD.201การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภคAD 211การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
75AD.202กลยุทธ์การวางแผนสื่อAD 212กลยุทธ์การวางแผนสื่อ
76AD.203การสร้างสรรค์งานโฆษณาAD 213การสร้างสรรค์งานโฆษณา
77AD.301การวิจัยงานโฆษณาAD 391การวิจัยงานโฆษณา
78AD.302การเขียนบทโฆษณาAD 312การเขียนบทโฆษณา
79AD.303กราฟฟิกเพื่องานโฆษณาAD 313กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา
80AD.304การกำกับศิลป์เพื่องานโฆษณาAD 314การกำกับศิลป์เพื่องานโฆษณา
81AD.306กลยุทธ์การสร้างแบรนด์AD 316กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
82AN 211ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับมัลติมีเดียAN.201ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับมัลติมีเดียและแอนนเมชั่น
83AN 211ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับมัลติมีเดียAN.201ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น
84AN 212การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพัฒนามัลติมีเดียAN.202การพัฒนาและออกแบบมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น
85AN 213การวาดเส้นเบื้องต้นAN.203การพัฒนาโปรแกรม
86AN 311การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสองมิติเบื้องต้นAN.301การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสองมิติเบื้องต้น
87AN 312การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้นAN.302การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น
88AN 321แอนนิเมชั่นในงานภาพยนตร์AN.422แอนนิเมชั่นในงานภาพยนตร์
89AN 322การพัฒนาและออกแบบมัลติมีเดียAN.421การพัฒนามัลติมีเดีย
90AN 421การเขียนโปรแกรมเกมส์ขั้นสูงAN.402การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนนิเมชั่นชั้นสูง
91AN 422ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการออกแบบ#และพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์AN.423ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการออกแบบ#และพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์
92AN 423การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสามมิติขั้นสูงAN.424แอนนิเมชั่นเบื้องต้นสำหรับคอมพิวเตอร์#ภาพยนตร์ และวิดีโอ
93AN 491โครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น 1AN.401โครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย#และแอนนิเมชั่น
94AN.201ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับมัลติมีเดียและแอนนเมชั่นAN 211ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับมัลติมีเดีย
95AN.201ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่นAN 211ทฤษฎีและเทคนิคสำหรับมัลติมีเดีย
96AN.202การพัฒนาและออกแบบมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่นAN 212การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพัฒนามัลติมีเดีย
97AN.203การพัฒนาโปรแกรมAN 213การวาดเส้นเบื้องต้น
98AN.301การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสองมิติเบื้องต้นAN 311การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสองมิติเบื้องต้น
99AN.302การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้นAN 312การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น
100AN.401โครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย#และแอนนิเมชั่นAN 491โครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น 1
101AN.402การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนนิเมชั่นชั้นสูงAN 421การเขียนโปรแกรมเกมส์ขั้นสูง
102AN.421การพัฒนามัลติมีเดียAN 322การพัฒนาและออกแบบมัลติมีเดีย
103AN.422แอนนิเมชั่นในงานภาพยนตร์AN 321แอนนิเมชั่นในงานภาพยนตร์
104AN.423ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการออกแบบ#และพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์AN 422ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการออกแบบ#และพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์
105AN.424แอนนิเมชั่นเบื้องต้นสำหรับคอมพิวเตอร์#ภาพยนตร์ และวิดีโอAN 423การสร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสามมิติขั้นสูง
106AS 0101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์CH.211เคมีทั่วไป
107AS 0102การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจST.201สถิติธุรกิจ
108AS 101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์CH.211เคมีทั่วไป
109AS 102การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจST.201สถิติธุรกิจ
110AS 211ระเบียบวิธีสถิติ 1ST.202.ระเบียบวิธีสถิติ 1
111AS 212ระเบียบวิธีสถิติ 2ST.203.ระเบียบวิธีสถิติ 2
112AS 213ความน่าจะเป็นและการประยุกต์ST.204.ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
113AS 213ความน่าจะเป็นและการประยุกต์ST.205.ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2
114AS 214ทฤษฎีสถิติST.206.ทฤษฎีสถิติ
115AS 251การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติST.406การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
116AS 311เทคนิคการสุ่มตัวอย่างST.401เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
117AS 312การออกแบบการทดลองST.308การออกแบบการทดลอง
118AS 315การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ST.405การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
119AS 316การวิเคราะห์การถดถอยST.303การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์
120AS 411ทฤษฎีการตัดสินใจทางธุรกิจST.305ทฤษฎีการตัดสินใจทางธุรกิจ
121AS 412การวิเคราะห์ตัวแปรพหุST.407การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
122AS 421การทำเหมืองข้อมูลST.410การทำเหมืองข้อมูล
123AS 422การควบคุมคุณภาพทางสถิติST.403การควบคุมคุณภาพ
124AS 423สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ST.307.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
125AS 423สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ST.307ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
126AS 424การวิจัยดำเนินงานST.306.การวิจัยดำเนินงาน
127AS 425การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ST.309การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
128AS 426การจำลองแบบเบื้องต้นST.404.การจำลองแบบเบื้องต้น
129AV 0203การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวHT.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
130AV 0204เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการHT.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม#การบริการ
131AV 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการ HT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
132AV 0491สัมมนาทางธุรกิจด้านการบินAV 491สัมมนาทางธุรกิจด้านการบิน
133AV 201จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพAV.301การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
134AV 202หลักการท่องเที่ยวและโรงแรมAV.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
135AV 203การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวAV.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
136AV 203การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวHT.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
137AV 204เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการHT.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม#การบริการ
138AV 204เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการAV.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับ อุตสาหกรรมบริการ
139AV 211หลักการจัดการธุรกิจด้านการบินAV.201หลักการจัดการธุรกิจด้านการบิน
140AV 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการHT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
141AV 491สัมมนาทางธุรกิจด้านการบินAV 0491สัมมนาทางธุรกิจด้านการบิน
142AV.201หลักการจัดการธุรกิจด้านการบินAV 211หลักการจัดการธุรกิจด้านการบิน
143AV.301การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการAV 201จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
144AV.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวAV 202หลักการท่องเที่ยวและโรงแรม
145AV.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวAV 203การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
146AV.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับ อุตสาหกรรมบริการAV 204เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
147BA 0202ธุรกิจเบื้องต้นBA 202ธุรกิจเบื้องต้น
148BA 202ธุรกิจเบื้องต้นBS.202ธุรกิจเบื้องต้น
149BA 202ธุรกิจเบื้องต้นBA 0202ธุรกิจเบื้องต้น
150BC 0101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC.201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
151BC 0101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
152BC 0201การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อธุรกิจBC 201การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
153BC 0211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์BC 211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
154BC 0211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์BC.300การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
155BC 0212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีBC 212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
156BC 0212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีBC.302โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
157BC 0221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC.306เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
158BC 0221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC.306.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
159BC 0221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC 221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
160BC 0222การเขียนโปรแกรมภาษาซีBC 222การเขียนโปรแกรมภาษาซี
161BC 0311ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นBC 311ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
162BC 0311ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นBC.303ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
163BC 0312การวิเคราะห์และการออกแบบระบบBC.304การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
164BC 0312การวิเคราะห์และการออกแบบระบบBC 312การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
165BC 0313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์BC.310การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานเบื้องต้น
166BC 0313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์BC 313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
167BC 0314หลักการโปรแกรมเว็บBC 314หลักการโปรแกรมเว็บ
168BC 0314หลักการโปรแกรมเว็บBC.317.หลักการโปรแกรมเว็บ
169BC 0321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC 321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
170BC 0321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC.307.การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
171BC 0322การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิคBC.311การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค
172BC 0322การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิคBC 322การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค
173BC 0323การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์BC 323การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
174BC 0324การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปBC 324การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
175BC 0324การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปBC.305การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
176BC 0411การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศBC 411การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
177BC 0412ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC.401ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
178BC 0412ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC 412ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
179BC 0421คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้นBC.405คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น
180BC 0421คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้นBC 421คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น
181BC 0422เทคโนโลยีมัลติมีเดียBC 422เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
182BC 0423จรรยาบรรณและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศBC 423จรรยาบรรณและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
183BC 0424การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์BC 424การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
184BC 0424การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์BC.315การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
185BC 0425หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจBC 425หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
186BC 0481สหกิจศึกษาBC.400สหกิจศึกษา
187BC 0491สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์BC 491สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
188BC 0491สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์BC.402สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
189BC 0492โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจBC.410โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
190BC 0492โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจBC 492โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
191BC 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC 0101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
192BC 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์BC.201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
193BC 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC.201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
194BC 201การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อธุรกิจBC 0201การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
195BC 211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ BC 0211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
196BC 211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์BC.300การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
197BC 211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ BC.300การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
198BC 212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีBC.302โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
199BC 212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีBC 0212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
200BC 221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC 0221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
201BC 221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC.306เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
202BC 221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC.306เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
203BC 221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC.306.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
204BC 222การเขียนโปรแกรมภาษาซีBC 0222การเขียนโปรแกรมภาษาซี
205BC 222การเขียนโปรแกรมภาษาซีBC.312การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
206BC 311ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นBC.303ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
207BC 311ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นBC 0311ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
208BC 312การวิเคราะห์และการออกแบบระบบBC 0312การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
209BC 312การวิเคราะห์และการออกแบบระบบBC.304การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
210BC 313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์BC.310การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานเบื้องต้น
211BC 313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์BC 0313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
212BC 314หลักการโปรแกรมเว็บBC 0314หลักการโปรแกรมเว็บ
213BC 314หลักการโปรแกรมเว็บBC.317.หลักการโปรแกรมเว็บ
214BC 321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC.307การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
215BC 321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC 0321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
216BC 321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC.307.การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
217BC 322การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิคBC.311การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค
218BC 322การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิคBC 0322การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค
219BC 323การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์BC 0323การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
220BC 324การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปBC 0324การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
221BC 324การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปBC.305การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
222BC 411การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศBC 0411การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
223BC 412ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC 0412ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
224BC 412ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC.401ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
225BC 421คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้นBC.405คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น
226BC 421คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้นBC 0421คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น
227BC 422เทคโนโลยีมัลติมีเดียBC 0422เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
228BC 423จรรยาบรรณและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศBC 0423จรรยาบรรณและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
229BC 423จรรยาบรรณและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศBC.318จรรยาบรรณและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
230BC 424การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์BC.315การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
231BC 424การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์BC 0424การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
232BC 425หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจBC 0425หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
233BC 491สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์BC 0491สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
234BC 491สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์BC.402สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
235BC 492โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจBC.410โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
236BC 492โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจBC 0492โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
237BC.201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์BC 0101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
238BC.201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์BC 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
239BC.201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์BC 101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
240BC.300การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์BC 211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
241BC.300การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์BC 0211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
242BC.300การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์BC 211การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
243BC.302โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลBC 0212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
244BC.302โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลBC 212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
245BC.303ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นBC 311ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
246BC.303ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นBC 0311ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
247BC.304การวิเคราะห์และการออกแบบระบบBC 0312การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
248BC.304การวิเคราะห์และการออกแบบระบบBC 312การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
249BC.305การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปBC 324การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
250BC.305การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปBC 0324การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
251BC.306เทคโนโลยีระบบสารสนเทศBC 0221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
252BC.306เทคโนโลยีระบบสารสนเทศBC 221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
253BC.306เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC 221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
254BC.306เทคโนโลยีระบบสารสนเทศBC.306.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
255BC.306.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC 221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
256BC.306.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC 0221เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
257BC.306.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจBC.306เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
258BC.307การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC 321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
259BC.307การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC.307.การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
260BC.307.การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC 321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
261BC.307.การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC.307การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
262BC.307.การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นBC 0321การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
263BC.310การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานเบื้องต้นBC 0313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
264BC.310การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานเบื้องต้นBC 313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
265BC.311การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิคBC 322การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค
266BC.311การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิคBC 0322การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค
267BC.312การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอลBC 222การเขียนโปรแกรมภาษาซี
268BC.315การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์BC 0424การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
269BC.315การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์BC 424การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
270BC.317.หลักการโปรแกรมเว็บBC 314หลักการโปรแกรมเว็บ
271BC.317.หลักการโปรแกรมเว็บBC 0314หลักการโปรแกรมเว็บ
272BC.318จรรยาบรรณและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศBC 423จรรยาบรรณและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
273BC.400สหกิจศึกษาBC 0481สหกิจศึกษา
274BC.401ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC 0412ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
275BC.401ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการBC 412ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
276BC.402สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์BC 491สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
277BC.402สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์BC 0491สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
278BC.405คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้นBC 0421คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น
279BC.405คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้นBC 421คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น
280BC.410โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจBC 492โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
281BC.410โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจBC 0492โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
282BM 0211หลักการจัดการสำหรับธุรกิจบริการBM 211หลักการจัดการสำหรับธุรกิจบริการ
283BM 0212กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับธุรกิจบริการBM 212กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับธุรกิจบริการ
284BM 0221การจัดการธุรกิจโรงแรมBM 221การจัดการธุรกิจโรงแรม
285BM 0311การจัดการคุณภาพการบริการBM 311การจัดการคุณภาพการบริการ
286BM 0312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจบริการBM 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจบริการ
287BM 0313การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศBM 313การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
288BM 0321การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวBM 321การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
289BM 0322การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์BM 322การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
290BM 0323การจัดการธุรกิจขนส่งBM 323การจัดการธุรกิจขนส่ง
291BM 0324การจัดการธุรกิจการเงินBM 324การจัดการธุรกิจการเงิน
292BM 0411สภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการธุรกิจบริการBM 411สภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการธุรกิจบริการ
293BM 0412การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจบริการBM 412การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจบริการ
294BM 0421การจัดการธุรกิจประกันภัยBM 421การจัดการธุรกิจประกันภัย
295BM 0422การสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจบริการBM 422การสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจบริการ
296BM 0423การเจรจาต่อรองทางธุรกิจบริการBM 423การเจรจาต่อรองทางธุรกิจบริการ
297BM 0424การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการBM 424การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการ
298BM 0481สหกิจศึกษาBM 481สหกิจศึกษา
299BM 0491สัมมนาการจัดการธุรกิจบริการBM 491สัมมนาการจัดการธุรกิจบริการ
300BM 211หลักการจัดการสำหรับธุรกิจบริการBM 0211หลักการจัดการสำหรับธุรกิจบริการ
301BM 212กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับธุรกิจบริการBM 0212กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับธุรกิจบริการ
302BM 221การจัดการธุรกิจโรงแรมBM 0221การจัดการธุรกิจโรงแรม
303BM 311การจัดการคุณภาพการบริการBM 0311การจัดการคุณภาพการบริการ
304BM 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจบริการBM 0312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจบริการ
305BM 313การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศBM 0313การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
306BM 314การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจบริการขนาดย่อม MG 0314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
307BM 321การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวBM 0321การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
308BM 322การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์BM 0322การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
309BM 323การจัดการธุรกิจขนส่งBM 0323การจัดการธุรกิจขนส่ง
310BM 324การจัดการธุรกิจการเงินBM 0324การจัดการธุรกิจการเงิน
311BM 411สภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการธุรกิจบริการBM 0411สภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการธุรกิจบริการ
312BM 412การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจบริการBM 0412การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจบริการ
313BM 413การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจบริการ MG 0413การจัดการโครงการ
314BM 421การจัดการธุรกิจประกันภัยBM 0421การจัดการธุรกิจประกันภัย
315BM 422การสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจบริการBM 0422การสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจบริการ
316BM 423การเจรจาต่อรองทางธุรกิจบริการBM 0423การเจรจาต่อรองทางธุรกิจบริการ
317BM 424การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการBM 0424การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการ
318BM 481สหกิจศึกษาBM 0481สหกิจศึกษา
319BM 491สัมมนาการจัดการธุรกิจบริการBM 0491สัมมนาการจัดการธุรกิจบริการ
320BR 0311การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.301การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
321BR 0311การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 311การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
322BR 0312ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทัลBR 312ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล
323BR 0312ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทัลBR.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบดิจิตอล
324BR 0313การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงBR 313การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
325BR 0313การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงBR.303การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
326BR 0314การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์BR 314การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
327BR 0314การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์BR.304การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
328BR 0315ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.305ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
329BR 0315ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 315ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
330BR 0316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูงBR 316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
331BR 0316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูงBR.306การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูง
332BR 0317การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงBR.307การเขียนเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
333BR 0317การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงBR 317การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
334BR 0318ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR.308ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
335BR 0318ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR 318ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
336BR 0321การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์BR.310การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อวิดิทัศน์
337BR 0321การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์BR 321การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์
338BR 0322การสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวBR.311การสร้างภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหว
339BR 0322การสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวBR 322การสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
340BR 0323การใช้เทคนิคพิเศษในการผลิตสื่อวีดิทัศน์BR 323การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพแบบเทคนิคพิเศษ
341BR 0323การใช้เทคนิคพิเศษในการผลิตสื่อวีดิทัศน์BR.312การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพแบบเทคนิคพิเศษ
342BR 0324ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติBR.313ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
343BR 0324ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติBR 324ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
344BR 0325ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR 325ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
345BR 0325ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR.314ศิลปะการแสดงเพื่อวิทยุโทรทัศน์
346BR 0410การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 410การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
347BR 0410การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.402การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
348BR 0411เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.404เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์
349BR 0411เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 411เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
350BR 0412โครงงานเฉพาะบุคคลBR 412โครงงานเฉพาะบุคคล
351BR 0412โครงงานเฉพาะบุคคลBR.405โครงการเฉพาะบุคคล
352BR 0413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
353BR 0413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.406การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์
354BR 0421การพูดภาษาอังกฤษในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 421การพูดภาษาอังกฤษในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
355BR 0422การวางแผนและการประเมินผลสื่อBR 422การวางแผนและการประเมินผลสื่อ
356BR 0422การวางแผนและการประเมินผลสื่อBR.408การวางแผนและการประเมินผลสื่อ
357BR 0423การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 423การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
358BR 0423การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.409การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์
359BR 0424วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา BR 424วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
360BR 0424วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา BR.410วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
361BR 0425การผลิตรายการสารคดีBR.411การผลิตรายการสารคดี
362BR 0425การผลิตรายการสารคดีBR 425การผลิตรายการสารคดี
363BR 0426การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ BR 426การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
364BR 0427การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต BR.412การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
365BR 0481สหกิจศึกษาBR.400สหกิจศึกษา
366BR 0491การวิจัยเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.401การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
367BR 0491การวิจัยเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 491การวิจัยเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
368BR 0492สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.403สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
369BR 0492สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 492สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
370BR 311การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0311การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
371BR 311การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.301การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
372BR 312ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลBR.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบดิจิตอล
373BR 312ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลBR 0312ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทัล
374BR 313การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงBR 0313การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
375BR 313การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงBR.303การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
376BR 314การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์BR.304การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
377BR 314การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์BR 0314การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
378BR 315ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.305ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
379BR 315ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0315ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
380BR 316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูงBR 0316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
381BR 316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูงBR.306การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูง
382BR 316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูงBR.306การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูง
383BR 317การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงBR.307การเขียนเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
384BR 317การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงBR 0317การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
385BR 318ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR 0318ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
386BR 318ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR.308ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
387BR 319การเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและ#วิทยุโทรทัศน์BR.309การเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและ#วิทยุโทรทัศน์
388BR 319การเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.309การเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและ#วิทยุโทรทัศน์
389BR 321การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์BR.310การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อวิดิทัศน์
390BR 321การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อวิดิทัศน์BR.310การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อวิดิทัศน์
391BR 321การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์BR 0321การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์
392BR 322การสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวBR 0322การสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
393BR 322การสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวBR.311การสร้างภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหว
394BR 322การสร้างภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวBR.311การสร้างภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหว
395BR 323การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพแบบเทคนิคพิเศษBR.312การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพแบบเทคนิคพิเศษ
396BR 323การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพแบบเทคนิคพิเศษBR 0323การใช้เทคนิคพิเศษในการผลิตสื่อวีดิทัศน์
397BR 324ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติBR 0324ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
398BR 324ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติBR.313ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
399BR 325ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR.314ศิลปะการแสดงเพื่อวิทยุโทรทัศน์
400BR 325ศิลปะการแสดงเพื่อวิทยุโทรทัศน์BR.314ศิลปะการแสดงเพื่อวิทยุโทรทัศน์
401BR 325ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR 0325ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
402BR 410การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0410การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
403BR 410การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.402การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
404BR 411เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.404เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์
405BR 411เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0411เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
406BR 412โครงงานเฉพาะบุคคลBR 0412โครงงานเฉพาะบุคคล
407BR 412โครงงานเฉพาะบุคคลBR.405โครงการเฉพาะบุคคล
408BR 413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์BR.406การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์
409BR 413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.406การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์
410BR 413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
411BR 421การพูดภาษาอังกฤษในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0421การพูดภาษาอังกฤษในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
412BR 422การวางแผนและการประเมินผลสื่อBR 0422การวางแผนและการประเมินผลสื่อ
413BR 422การวางแผนและการประเมินผลสื่อBR.408การวางแผนและการประเมินผลสื่อ
414BR 423การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.409การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์
415BR 423การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0423การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
416BR 424วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา BR 0424วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
417BR 424วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา BR.410วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
418BR 425การผลิตรายการสารคดีBR 0425การผลิตรายการสารคดี
419BR 425การผลิตรายการสารคดีBR.411การผลิตรายการสารคดี
420BR 426การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.412การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
421BR 426การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ BR 0426การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
422BR 426การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ BR.412การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
423BR 491การวิจัยเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0491การวิจัยเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
424BR 491การวิจัยเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.401การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
425BR 492สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR.403สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
426BR 492สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0492สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
427BR.301การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0311การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
428BR.301การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 311การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
429BR.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบดิจิตอลBR 312ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล
430BR.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบดิจิตอลBR 0312ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทัล
431BR.303การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงBR 0313การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
432BR.303การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงBR 313การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
433BR.304การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์BR 314การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
434BR.304การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์BR 0314การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
435BR.305ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0315ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
436BR.305ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 315ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
437BR.306การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูงBR 316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูง
438BR.306การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูงBR 0316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
439BR.306การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูงBR 316การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
440BR.307การเขียนเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0317การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
441BR.307การเขียนเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 317การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
442BR.308ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR 318ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
443BR.308ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์BR 0318ศิลปะเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
444BR.309การเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและ#วิทยุโทรทัศน์BR 319การเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
445BR.309การเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและ#วิทยุโทรทัศน์BR 319การเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและ#วิทยุโทรทัศน์
446BR.310การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อวิดิทัศน์BR 321การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อวิดิทัศน์
447BR.310การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อวิดิทัศน์BR 321การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์
448BR.310การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อวิดิทัศน์BR 0321การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์
449BR.311การสร้างภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวBR 0322การสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
450BR.311การสร้างภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวBR 322การสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
451BR.311การสร้างภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวBR 322การสร้างภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหว
452BR.312การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพแบบเทคนิคพิเศษBR 323การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพแบบเทคนิคพิเศษ
453BR.312การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพแบบเทคนิคพิเศษBR 0323การใช้เทคนิคพิเศษในการผลิตสื่อวีดิทัศน์
454BR.313ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติBR 0324ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
455BR.313ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติBR 324ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
456BR.314ศิลปะการแสดงเพื่อวิทยุโทรทัศน์BR 325ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
457BR.314ศิลปะการแสดงเพื่อวิทยุโทรทัศน์BR 0325ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
458BR.314ศิลปะการแสดงเพื่อวิทยุโทรทัศน์BR 325ศิลปะการแสดงเพื่อวิทยุโทรทัศน์
459BR.400สหกิจศึกษาBR 0481สหกิจศึกษา
460BR.401การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0491การวิจัยเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
461BR.401การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 491การวิจัยเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
462BR.402การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 410การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
463BR.402การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0410การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
464BR.403สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0492สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
465BR.403สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 492สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
466BR.404เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์BR 411เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
467BR.404เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์BR 0411เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
468BR.405โครงการเฉพาะบุคคลBR 0412โครงงานเฉพาะบุคคล
469BR.405โครงการเฉพาะบุคคลBR 412โครงงานเฉพาะบุคคล
470BR.406การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์BR 413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์
471BR.406การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์BR 413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
472BR.406การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์BR 0413การวิเคราะห์ผู้รับสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
473BR.408การวางแผนและการประเมินผลสื่อBR 0422การวางแผนและการประเมินผลสื่อ
474BR.408การวางแผนและการประเมินผลสื่อBR 422การวางแผนและการประเมินผลสื่อ
475BR.409การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์BR 0423การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
476BR.409การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียง#และวิทยุโทรทัศน์BR 423การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
477BR.410วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาBR 0424วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
478BR.410วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาBR 424วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
479BR.411การผลิตรายการสารคดีBR 0425การผลิตรายการสารคดี
480BR.411การผลิตรายการสารคดีBR 425การผลิตรายการสารคดี
481BR.412การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 426การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
482BR.412การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 0427การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
483BR.412การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์BR 426การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
484BS 0101องค์การและการจัดการBS.201องค์การและการจัดการ
485BS 0101องค์การและการจัดการBS 101องค์การและการจัดการ
486BS 0201การจัดการการดำเนินงานBS 201การจัดการการดำเนินงาน
487BS 0201การจัดการการดำเนินงานBS.251การจัดการผลิต
488BS 0201การจัดการการดำเนินงานBS.251.การจัดการการผลิต
489BS 0302ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจBS 302ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
490BS 0302ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจBS.320วิธีการวิจัยธุรกิจ
491BS 0401การจัดการเชิงกลยุทธ์BS.420นโยบายธุรกิจ
492BS 0401การจัดการเชิงกลยุทธ์BS.420.การจัดการเชิงกลยุทธ์
493BS 0401การจัดการเชิงกลยุทธ์BS 401การจัดการเชิงกลยุทธ์
494BS 101องค์การและการจัดการBS 0101องค์การและการจัดการ
495BS 101องค์การและการจัดการBS.201องค์การและการจัดการ
496BS 201การจัดการการดำเนินงานBS.251การจัดการการผลิต
497BS 201การจัดการการดำเนินงานBS 0201การจัดการการดำเนินงาน
498BS 201การจัดการการดำเนินงานBS.251การจัดการผลิต
499BS 201การจัดการการดำเนินงานBS.251.การจัดการการผลิต
500BS 301จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมMGT.409จริยธรรมทางธุรกิจ
501BS 302ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจBS.320วิธีการวิจัยธุรกิจ
502BS 302ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจBS 0302ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
503BS 401การจัดการเชิงกลยุทธ์BS 0401การจัดการเชิงกลยุทธ์
504BS 401การจัดการเชิงกลยุทธ์BS.420การจัดการเชิงกลยุทธ์
505BS 401การจัดการเชิงกลยุทธ์BS.420.การจัดการเชิงกลยุทธ์
506BS 401การจัดการเชิงกลยุทธ์BS.420นโยบายธุรกิจ
507BS.201องค์การและการจัดการBS 101องค์การและการจัดการ
508BS.201องค์การและการจัดการBS 0101องค์การและการจัดการ
509BS.202ธุรกิจเบื้องต้นBA 202ธุรกิจเบื้องต้น
510BS.251การจัดการผลิตBS.251.การจัดการการผลิต
511BS.251การจัดการผลิตBS 201การจัดการการดำเนินงาน
512BS.251การจัดการผลิตBS 0201การจัดการการดำเนินงาน
513BS.251การจัดการการผลิตBS 201การจัดการการดำเนินงาน
514BS.251.การจัดการการผลิตBS 201การจัดการการดำเนินงาน
515BS.251.การจัดการการผลิตBS 0201การจัดการการดำเนินงาน
516BS.251.การจัดการการผลิตBS.251การจัดการผลิต
517BS.320วิธีการวิจัยธุรกิจBS 0302ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
518BS.320วิธีการวิจัยธุรกิจBS 302ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
519BS.420นโยบายธุรกิจBS.420.การจัดการเชิงกลยุทธ์
520BS.420การจัดการเชิงกลยุทธ์BS 401การจัดการเชิงกลยุทธ์
521BS.420นโยบายธุรกิจBS 401การจัดการเชิงกลยุทธ์
522BS.420นโยบายธุรกิจBS 0401การจัดการเชิงกลยุทธ์
523BS.420.การจัดการเชิงกลยุทธ์BS 0401การจัดการเชิงกลยุทธ์
524BS.420.การจัดการเชิงกลยุทธ์BS.420นโยบายธุรกิจ
525BS.420.การจัดการเชิงกลยุทธ์BS 401การจัดการเชิงกลยุทธ์
526CA 0201หลักและทฤษฎีการสื่อสารCA.201หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
527CA 0201หลักและทฤษฎีการสื่อสารCA 201หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
528CA 0202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นCA.202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
529CA 0202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นCA 202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
530CA 0203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้นCA.203การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
531CA 0203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้นCA 203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
532CA 0204หลักการประชาสัมพันธ์CA.204การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
533CA 0204หลักการประชาสัมพันธ์CA 204หลักการประชาสัมพันธ์
534CA 0204หลักการประชาสัมพันธ์CA.204.หลักการประชาสัมพันธ์
535CA 0205การโฆษณาเบื้องต้นCA 205การโฆษณาเบื้องต้น
536CA 0205การโฆษณาเบื้องต้นCA.205การโฆษณาเบื้องต้น
537CA 0206สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA.206คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
538CA 0206สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA.206.สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
539CA 0206สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA 206สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
540CA 0207การถ่ายภาพและภาพยนตร์CA 207การถ่ายภาพและภาพยนตร์
541CA 0207การถ่ายภาพและภาพยนตร์CA.207การถ่ายภาพและภาพยนตร์
542CA 0208การสื่อสารและการตลาดCA 208การสื่อสารและการตลาด
543CA 0208การสื่อสารและการตลาดMK.201หลักการตลาด
544CA 0209ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์CA 209ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
545CA 0301ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์CA 301ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
546CA 0301ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์CA.301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
547CA 0302วาทนิเทศCA.302วาทวิทยา
548CA 0302วาทนิเทศCA 302วาทนิเทศ
549CA 0302วาทนิเทศCA.302.วาทนิเทศ
550CA 0303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA.303กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนกับสังคม
551CA 0303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA.303.กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
552CA 0303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA 303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
553CA 0304การสื่อข่าวและการเขียนข่าวCA.304การรายงานข่าวและการเขียนข่าว
554CA 0304การสื่อข่าวและการเขียนข่าวCA 304การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
555CA 201หลักและทฤษฎีการสื่อสารCA.201หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
556CA 201หลักและทฤษฎีการสื่อสารCA 0201หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
557CA 202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นCA 0202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
558CA 202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นCA.202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
559CA 203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้นCA.203การหนังสือพิมพ์
560CA 203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้นCA 0203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
561CA 203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้นCA.203การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
562CA 204หลักการประชาสัมพันธ์CA.204.หลักการประชาสัมพันธ์
563CA 204หลักการประชาสัมพันธ์CA.204หลักการประชาสัมพันธ์
564CA 204หลักการประชาสัมพันธ์CA.204การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
565CA 204หลักการประชาสัมพันธ์CA 0204หลักการประชาสัมพันธ์
566CA 205การโฆษณาเบื้องต้นCA 0205การโฆษณาเบื้องต้น
567CA 205การโฆษณาเบื้องต้นCA.205การโฆษณาเบื้องต้น
568CA 206สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA.206คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
569CA 206สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA 0206สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
570CA 206สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA.206.สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
571CA 207การถ่ายภาพและภาพยนตร์CA 0207การถ่ายภาพและภาพยนตร์
572CA 207การถ่ายภาพและภาพยนตร์CA.207การถ่ายภาพและภาพยนตร์
573CA 208การสื่อสารและการตลาดMK.201หลักการตลาด
574CA 208การสื่อสารและการตลาดCA 0208การสื่อสารและการตลาด
575CA 208การสื่อสารและการตลาดCA.208การสื่อสารและการตลาด
576CA 209ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์CA 0209ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
577CA 209ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์CA.209ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
578CA 301ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์CA 0301ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
579CA 301ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์CA.301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
580CA 302วาทนิเทศCA 0302วาทนิเทศ
581CA 302วาทนิเทศCA.302.วาทนิเทศ
582CA 302วาทนิเทศCA.302วาทวิทยา
583CA 303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA.303กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนกับสังคม
584CA 303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA 0303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
585CA 303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA.303.กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
586CA 304การสื่อข่าวและการเขียนข่าวCA.304การรายงานข่าวและการเขียนข่าว
587CA 304การสื่อข่าวและการเขียนข่าวCA 0304การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
588CA.201หลักและทฤษฎีการสื่อสารCA 0201หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
589CA.201หลักและทฤษฎีการสื่อสารCA 201หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
590CA.202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นCA 202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
591CA.202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นCA 0202วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
592CA.203การหนังสือพิมพ์เบื้องต้นCA 0203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
593CA.203การหนังสือพิมพ์CA 203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
594CA.203การหนังสือพิมพ์เบื้องต้นCA 203การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
595CA.204การประชาสัมพันธ์เบื้องต้นCA.204.หลักการประชาสัมพันธ์
596CA.204การประชาสัมพันธ์เบื้องต้นCA 204หลักการประชาสัมพันธ์
597CA.204การประชาสัมพันธ์เบื้องต้นCA 0204หลักการประชาสัมพันธ์
598CA.204หลักการประชาสัมพันธ์CA 204หลักการประชาสัมพันธ์
599CA.204.หลักการประชาสัมพันธ์CA.204การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
600CA.204.หลักการประชาสัมพันธ์CA 204หลักการประชาสัมพันธ์
601CA.204.หลักการประชาสัมพันธ์CA 0204หลักการประชาสัมพันธ์
602CA.205การโฆษณาเบื้องต้นCA 0205การโฆษณาเบื้องต้น
603CA.205การโฆษณาเบื้องต้นCA 205การโฆษณาเบื้องต้น
604CA.206คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารCA.206.สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
605CA.206คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารCA 206สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
606CA.206คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารCA 0206สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
607CA.206.สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA.206คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
608CA.206.สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA 0206สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
609CA.206.สารสนเทศเพื่อการสื่อสารCA 206สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
610CA.207การถ่ายภาพและภาพยนตร์CA 207การถ่ายภาพและภาพยนตร์
611CA.207การถ่ายภาพและภาพยนตร์CA 0207การถ่ายภาพและภาพยนตร์
612CA.208การสื่อสารและการตลาดCA 208การสื่อสารและการตลาด
613CA.209ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์CA 209ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
614CA.301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนCA 0301ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
615CA.301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนCA 301ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
616CA.302วาทวิทยาCA.302.วาทนิเทศ
617CA.302วาทวิทยาCA 0302วาทนิเทศ
618CA.302วาทวิทยาCA 302วาทนิเทศ
619CA.302.วาทนิเทศCA 0302วาทนิเทศ
620CA.302.วาทนิเทศCA.302วาทวิทยา
621CA.302.วาทนิเทศCA 302วาทนิเทศ
622CA.303กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนกับสังคมCA 303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
623CA.303กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนกับสังคมCA 0303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
624CA.303กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนกับสังคมCA.303.กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
625CA.303.กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA 0303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
626CA.303.กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA 303กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคม
627CA.303.กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์กับสังคมCA.303กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนกับสังคม
628CA.304การรายงานข่าวและการเขียนข่าวCA 0304การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
629CA.304การรายงานข่าวและการเขียนข่าวCA 304การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
630CE.300วงจรดิจิตอลและลอจิก 1ER 211วงจรดิจิตอลและลอจิก 1
631CE.300วงจรดิจิตอลและลอจิก 1ER 0211วงจรดิจิทัลและลอจิก 1
632CE.300วงจรดิจิตอลและลอจิก 1ER 211วงจรดิจิทัลและลอจิก 1
633CE.301ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1ER 0212ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 1
634CE.301ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1ER 212ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 1
635CE.301ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1ER 212ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1
636CE.302วงจรดิจิตอลและลอจิก 2ER 213วงจรดิจิตอลและลอจิก 2
637CE.302วงจรดิจิตอลและลอจิก 2ER 0213วงจรดิจิทัลและลอจิก 2
638CE.302วงจรดิจิตอลและลอจิก 2ER 213วงจรดิจิทัลและลอจิก 2
639CE.303ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 2ER 0214ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 2
640CE.303ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 2ER 214ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 2
641CE.303ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 2ER 214ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 2
642CE.304โครงสร้างไม่ต่อเนื่องER 111โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
643CE.304โครงสร้างไม่ต่อเนื่องER 0111โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
644CE.305อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลER 0215อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
645CE.305อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลER 215อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
646CE.305อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลER 112อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล
647CE.306ไมโครโพรเซสเซอร์ER 113ไมโครโพรเซสเซอร์
648CE.306ไมโครโพรเซสเซอร์ER 311ไมโครโพรเซสเซอร์
649CE.306ไมโครโพรเซสเซอร์ER 0311ไมโครโพรเซสเซอร์
650CE.307โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ER 0216โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
651CE.307โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ER 216โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
652CE.307โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ER 216โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
653CE.308ระบบปฏิบัติการER 312ระบบปฏิบัติการ
654CE.308ระบบปฏิบัติการER 0312ระบบปฏิบัติการ
655CE.309ภาษาโปรแกรมER 411ภาษาโปรแกรม
656CE.310วิศวกรรมซอฟต์แวร์ER 412วิศวกรรมซอฟต์แวร์
657CE.310วิศวกรรมซอฟต์แวร์ER 0412วิศวกรรมซอฟต์แวร์
658CE.311การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ER 0313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
659CE.311การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ER 313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
660CE.312การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงER 314การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
661CE.312การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ER 0314การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
662CE.312การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ER 314การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
663CE.313ระบบฐานข้อมูลER 0315ระบบฐานข้อมูล
664CE.313ระบบฐานข้อมูลER 315ระบบฐานข้อมูล
665CE.314การโปรแกรมบนเว็บER 316การโปรแกรมบนเว็บ
666CE.314การโปรแกรมบนเว็บER 0316การโปรแกรมบนเว็บ
667CE.315กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ER 413กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
668CE.316การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ER 0321การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
669CE.316การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ER 321การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
670CE.317ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงER 0322การประมวลผลสมรรถนะสูง
671CE.317ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงER 322ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
672CE.318สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงER 0323สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
673CE.318สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงER 323สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
674CE.319ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงER 0324ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง
675CE.319ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงER 324ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง
676CE.400สหกิจศึกษาER 482สหกิจศึกษา
677CE.401โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1ER 0414โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
678CE.401โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1ER 414โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
679CE.402โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2ER 0415โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
680CE.402โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2ER 415โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
681CE.402โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2ER 415โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
682CE.404ระบบสมองกลฝังตัวER 422ระบบสมองกลฝังตัว
683CE.404ระบบสมองกลฝังตัวER 0422ระบบสมองกลฝังตัว
684CE.405เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ER 423เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
685CE.406ไอพีเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันER 0424ไอพีเทคโนโลยีและแอพพลิเคชัน
686CE.406ไอพีเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันER 424ไอพีเทคโนโลยีและแอพพลิเคชัน
687CE.407การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาER 0425การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
688CE.407การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาER 425การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
689CE.408การโปรแกรมเว็บเซอร์วิสER 0426การโปรแกรมเว็บเซอร์วิส
690CE.408การโปรแกรมเว็บเซอร์วิสER 426การโปรแกรมเว็บเซอร์วิส
691CE.409เหมืองข้อมูลER 0427เหมืองข้อมูล
692CE.409เหมืองข้อมูลER 427เหมืองข้อมูล
693CE.410ระบบเชิงวัตถุแบบกระจายER 0428ระบบเชิงวัตถุแบบกระจาย
694CE.410ระบบเชิงวัตถุแบบกระจายER 428ระบบเชิงวัตถุแบบกระจาย
695CE.411การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ER 0429การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
696CE.411การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ER 429การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
697CE.412การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายER 431การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่าย
698CE.412การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายER 0431การเขียนโปรแกรมเครือข่าย
699CE.413การออกแบบเครือข่ายER 0432การออกแบบเครือข่าย
700CE.413การออกแบบเครือข่ายER 432การออกแบบเครือข่าย
701CE.414การบริหารจัดการระบบเครือข่ายER 433การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
702CE.414การบริหารจัดการระบบเครือข่ายER 0433การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
703CE.415ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายER 0434ความมั่งคงของเครือข่าย
704CE.415ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายER 434ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
705CE.416เครือข่ายส่วนตัวเสมือนER 435เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
706CE.416เครือข่ายส่วนตัวเสมือนER 0435เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
707CE.420การฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ER 481การฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรม
708CH 0101เคมีทั่วไปCH.211เคมีทั่วไป
709CH 0102ปฏิบัติการเคมีทั่วไปCH.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
710CH 101เคมีทั่วไปCH.211เคมีทั่วไป
711CH 102ปฏิบัติการเคมีทั่วไปCH.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
712CH.211เคมีทั่วไปCH 101เคมีทั่วไป
713CH.211เคมีทั่วไปAS 0101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
714CH.211เคมีทั่วไปAS 101สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
715CH.211เคมีทั่วไปCH 0101เคมีทั่วไป
716CH.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไปCH 0102ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
717CH.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไปCS 101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
718CH.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไปCS 0101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
719CH.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไปCH 102ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
720CN 0101ภาษาจีนขั้นต้น 1 CN 101ภาษาจีนขั้นต้น 1
721CN 0101ภาษาจีนขั้นต้น 1 CN.101ภาษาจีนขั้นต้น 1
722CN 0102ภาษาจีนขั้นต้น 2CN 102ภาษาจีนขั้นต้น 2
723CN 0102ภาษาจีนขั้นต้น 2CN.102ภาษาจีนขั้นต้น 2
724CN 101ภาษาจีนขั้นต้น 1CN.101ภาษาจีนขั้นต้น 1
725CN 101ภาษาจีนขั้นต้น 1CN 0101ภาษาจีนขั้นต้น 1
726CN 102ภาษาจีนขั้นต้น 2CN 0102ภาษาจีนขั้นต้น 2
727CN 102ภาษาจีนขั้นต้น 2CN.102ภาษาจีนขั้นต้น 2
728CN.101ภาษาจีนขั้นต้น 1CN 101ภาษาจีนขั้นต้น 1
729CN.101ภาษาจีนขั้นต้น 1CN 0101ภาษาจีนขั้นต้น 1
730CN.102ภาษาจีนขั้นต้น 2CN 0102ภาษาจีนขั้นต้น 2
731CN.102ภาษาจีนขั้นต้น 2CN 102ภาษาจีนขั้นต้น 2
732CS 0101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์CS 101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
733CS 0101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์CH.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
734CS 0102วิทยาการคอมพิวเตอร์CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์
735CS 0102วิทยาการคอมพิวเตอร์CS.201วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
736CS 0102วิทยาการคอมพิวเตอร์CS.201.วิทยาการคอมพิวเตอร์
737CS 0103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CS.202.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
738CS 0103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
739CS 0103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CS.202วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
740CS 0201การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุCS 201การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
741CS 0201การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุCS.212การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
742CS 0210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
743CS 0210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 414ปัญญาประดิษฐ์
744CS 0210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
745CS 0213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์CS 213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
746CS 0213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์CS.213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
747CS 101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์CH.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
748CS 101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์CS 0101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
749CS 101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์CS.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
750CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์CS.201วิทยาการคอมพิวเตอร์
751CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 0102วิทยาการคอมพิวเตอร์
752CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS.201.วิทยาการคอมพิวเตอร์
753CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS.201วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
754CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์CS.201.วิทยาการคอมพิวเตอร์
755CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์CS.202.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
756CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์CS.203การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
757CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CS 0103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
758CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์CS.202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
759CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CS.202วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
760CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CS.202.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
761CS 201การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุCS 0201การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
762CS 201การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุCS.212การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
763CS 210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
764CS 210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 0210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
765CS 211ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.211โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
766CS 211ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.211.ปฎิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
767CS 211ปฎิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.211.ปฎิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
768CS 211ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.211ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
769CS 213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์CS.213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
770CS 213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์CS 0213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
771CS 214การเขียนโปรแกรมระบบCS.214การเขียนโปรแกรมระบบ
772CS 221จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพคอมพิวเตอร์CS.216จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม
773CS 311ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขCS.301ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
774CS 312เครือข่ายคอมพิวเตอร์CS.312เครือข่ายคอมพิวเตอร์
775CS 313ระบบปฏิบัติการCS.313ระบบปฏิบัติการ
776CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์CS.314วิศวกรรมซอฟต์แวร์
777CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์CS.314วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
778CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์CS.314.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
779CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์CS.316วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
780CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1CS.314.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
781CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1CS.314วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
782CS 316วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2CS.316วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
783CS 317ระบบฐานข้อมูลCS.321.ระบบฐานข้อมูล
784CS 317ระบบฐานข้อมูลCS.321ระบบฐานข้อมูล
785CS 321ทฤษฎีภาษาโปรแกรมCS.311ทฤษฎีภาษาโปรแกรม
786CS 321การออกแบบระบบฐานข้อมูลCS.321การออกแบบระบบฐานข้อมูล
787CS 322คอมไพเลอร์CS.412คอมไพเลอร์
788CS 323คอมพิวเตอร์กราฟฟิกCS.421.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
789CS 324ระบบแบบกระจายCS.414ระบบแบบกระจาย
790CS 325ทฤษฎีการคำนวณCS.315ทฤษฎีการคำนวณ
791CS 326การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึมCS.415การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม
792CS 327การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์CS.433การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
793CS 327ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์CS.433การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
794CS 328ไมโครโปรเซสเซอร์CS.431ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น
795CS 328ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้นCS.431ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น
796CS 413ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์CS.413ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์
797CS 413ความมั่นคงคอมพิวเตอร์CS.413ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์
798CS 414ปัญญาประดิษฐ์CS 0210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
799CS 414ปัญญาประดิษฐ์CS.423ปัญญาประดิษฐ์
800CS 421สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงCS.432สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
801CS 421คอมพิวเตอร์กราฟิกCS.421.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
802CS 422โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2CS.491โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
803CS 423มโนทัศน์ระบบฐานข้อมูลชั้นสูงCS.411มโนทัศน์ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
804CS 424ระบบผู้เชี่ยวชาญCS.424ระบบผู้เชี่ยวชาญ
805CS 429หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์CS.437หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
806CS 491โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1CS.490.โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1
807CS 491โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1CS.490โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
808CS 491โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1CS.490.โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1
809CS 492โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2CS.491โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
810CS.201วิทยาการคอมพิวเตอร์CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์
811CS.201วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1CS.201.วิทยาการคอมพิวเตอร์
812CS.201วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1CS 0102วิทยาการคอมพิวเตอร์
813CS.201วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์
814CS.201.วิทยาการคอมพิวเตอร์CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์
815CS.201.วิทยาการคอมพิวเตอร์CS 0102วิทยาการคอมพิวเตอร์
816CS.201.วิทยาการคอมพิวเตอร์CS.201วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
817CS.201.วิทยาการคอมพิวเตอร์CS 102วิทยาการคอมพิวเตอร์
818CS.202วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2CS.202.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
819CS.202วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2CS 0103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
820CS.202วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
821CS.202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
822CS.202.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์CS.202วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
823CS.202.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
824CS.202.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
825CS.202.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์CS 0103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
826CS.203การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์MA 211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
827CS.203การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์CS 103การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
828CS.210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
829CS.210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.211โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
830CS.210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 0210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
831CS.211โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.211.ปฎิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
832CS.211โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 211ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
833CS.211โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.210โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
834CS.211ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 211ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
835CS.211.ปฎิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS.211โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
836CS.211.ปฎิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 211ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
837CS.211.ปฎิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมCS 211ปฎิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
838CS.212การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุCS 201การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
839CS.212ปฏิบัติการเคมีทั่วไปCS 101ปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
840CS.212การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุCS 0201การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
841CS.213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์CS 0213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
842CS.213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์CS 213สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
843CS.214การเขียนโปรแกรมระบบCS 214การเขียนโปรแกรมระบบ
844CS.216จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคมCS 221จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพคอมพิวเตอร์
845CS.301ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขCS 311ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
846CS.311ทฤษฎีภาษาโปรแกรมCS 321ทฤษฎีภาษาโปรแกรม
847CS.312เครือข่ายคอมพิวเตอร์CS 312เครือข่ายคอมพิวเตอร์
848CS.313ระบบปฏิบัติการCS 313ระบบปฏิบัติการ
849CS.313ระบบปฏิบัติการIT 323ระบบปฏิบัติการ
850CS.313ระบบปฏิบัติการIT 0323ระบบปฏิบัติการ
851CS.314วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์
852CS.314วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
853CS.314วิศวกรรมซอฟต์แวร์CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์
854CS.314.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์
855CS.314.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
856CS.315ทฤษฎีการคำนวณCS 325ทฤษฎีการคำนวณ
857CS.316วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2CS 316วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
858CS.316วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2CS 314วิศวกรรมซอฟต์แวร์
859CS.321การออกแบบระบบฐานข้อมูลCS.321.ระบบฐานข้อมูล
860CS.321ระบบฐานข้อมูลCS 317ระบบฐานข้อมูล
861CS.321การออกแบบระบบฐานข้อมูลCS 321การออกแบบระบบฐานข้อมูล
862CS.321.ระบบฐานข้อมูลCS 317ระบบฐานข้อมูล
863CS.321.ระบบฐานข้อมูลCS.321การออกแบบระบบฐานข้อมูล
864CS.411มโนทัศน์ระบบฐานข้อมูลชั้นสูงCS 423มโนทัศน์ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
865CS.412คอมไพเลอร์CS 322คอมไพเลอร์
866CS.413ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์CS 413ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์
867CS.413ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์CS 413ความมั่นคงคอมพิวเตอร์
868CS.414ระบบแบบกระจายCS 324ระบบแบบกระจาย
869CS.415การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึมCS 326การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม
870CS.421เรขภาพคอมพิวเตอร์CS.421.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
871CS.421.คอมพิวเตอร์กราฟฟิกCS 323คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
872CS.421.คอมพิวเตอร์กราฟฟิกCS 421คอมพิวเตอร์กราฟิก
873CS.421.คอมพิวเตอร์กราฟฟิกCS.421เรขภาพคอมพิวเตอร์
874CS.423ปัญญาประดิษฐ์CS 414ปัญญาประดิษฐ์
875CS.424ระบบผู้เชี่ยวชาญCS 424ระบบผู้เชี่ยวชาญ
876CS.431ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้นCS 328ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น
877CS.431ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้นCS 328ไมโครโปรเซสเซอร์
878CS.432สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงCS 421สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
879CS.433การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์CS 327การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
880CS.433การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์CS 327ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
881CS.437หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์CS 429หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
882CS.490โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์CS.491.โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
883CS.490โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์CS 491โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
884CS.490.โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1CS 491โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
885CS.490.โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1CS 491โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
886CS.491โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2CS 422โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
887CS.491โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2CS 492โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
888CS.491.โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1CS.490โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
889EC 0101เศรษฐศาสตร์จุลภาคEC 101เศรษฐศาสตร์จุลภาค
890EC 0101เศรษฐศาสตร์จุลภาคEC.201เศรษฐศาสตร์จุลภาค
891EC 0102เศรษฐศาสตร์มหภาคEC 102เศรษฐศาสตร์มหภาค
892EC 0102เศรษฐศาสตร์มหภาคEC.202เศรษฐศาสตร์มหภาค
893EC 0103หลักเศรษฐศาสตร์EC.301หลักเศรษฐศาสตร์
894EC 0103หลักเศรษฐศาสตร์EC 103หลักเศรษฐศาสตร์
895EC 101เศรษฐศาสตร์จุลภาคEC 0101เศรษฐศาสตร์จุลภาค
896EC 101เศรษฐศาสตร์จุลภาคEC.201เศรษฐศาสตร์จุลภาค
897EC 102เศรษฐศาสตร์มหภาคEC.202เศรษฐศาสตร์มหภาค
898EC 102เศรษฐศาสตร์มหภาคEC 0102เศรษฐศาสตร์มหภาค
899EC 103หลักเศรษฐศาสตร์ EC 0103หลักเศรษฐศาสตร์
900EC 103หลักเศรษฐศาสตร์ EC.301หลักเศรษฐศาสตร์
901EC 103หลักเศรษฐศาสตร์EC.301หลักเศรษฐศาสตร์
902EC 103หลักเศรษฐศาสตร์EC.103หลักเศรษฐศาสตร์
903EC.103หลักเศรษฐศาสตร์EC 103หลักเศรษฐศาสตร์
904EC.201เศรษฐศาสตร์จุลภาคEC 0101เศรษฐศาสตร์จุลภาค
905EC.201เศรษฐศาสตร์จุลภาคEC 101เศรษฐศาสตร์จุลภาค
906EC.202เศรษฐศาสตร์มหภาคEC 102เศรษฐศาสตร์มหภาค
907EC.202เศรษฐศาสตร์มหภาคEC 0102เศรษฐศาสตร์มหภาค
908EC.301หลักเศรษฐศาสตร์EC 0103หลักเศรษฐศาสตร์
909EC.301หลักเศรษฐศาสตร์EC 103หลักเศรษฐศาสตร์
910EC.301หลักเศรษฐศาสตร์EC 103หลักเศรษฐศาสตร์
911EG 0101ฟิสิกส์วิศวกรรม EG.201ฟิสิกส์วิศวกรรม
912EG 0102ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรมEG.202ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
913EG 0103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1EG 103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
914EG 0103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1EG.203คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
915EG 0104คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม EG.205คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
916EG 0202ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรมEG.209ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
917EG 0203เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมEG.211เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
918EG 0204วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG.213วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
919EG 0205ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG.214ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
920EG 0206อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมEG.216อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
921EG 0207ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมEG.217ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
922EG 101ฟิสิกส์วิศวกรรม EG.201ฟิสิกส์วิศวกรรม
923EG 101ฟิสิกส์วิศวกรรมEG.201ฟิสิกส์วิศวกรรม
924EG 102ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรมEG.202ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
925EG 102ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม EG.202ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
926EG 103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1EG.203คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
927EG 103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1EG 0103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
928EG 103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1EG.203คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
929EG 104คอมพิวเตอร์และการโปรแกรมEG.205คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
930EG 201คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2EG.204คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
931EG 202ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรมEG.209ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
932EG 203เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมEG.211เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
933EG 204วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG.213ไฟฟ้าเบื้องต้น
934EG 204วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG.213วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
935EG 205ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG.214ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
936EG 206อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมEG.216อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
937EG 207ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมEG.217ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
938EG.201ฟิสิกส์วิศวกรรมEG 101ฟิสิกส์วิศวกรรม
939EG.201ฟิสิกส์วิศวกรรมEG 101ฟิสิกส์วิศวกรรม
940EG.201ฟิสิกส์วิศวกรรมEG 0101ฟิสิกส์วิศวกรรม
941EG.202ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรมEG 0102ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
942EG.202ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรมEG 102ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
943EG.202ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรมEG 102ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
944EG.203คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1EG 103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
945EG.203คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1EG 0103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
946EG.203คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1EG 103คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
947EG.204คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2EG 201คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
948EG.205คอมพิวเตอร์และการโปรแกรมEG 104คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
949EG.205คอมพิวเตอร์และการโปรแกรมEG 0104คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
950EG.209ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรมEG 0202ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
951EG.209ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรมEG 202ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
952EG.211เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมEG 203เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
953EG.211เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมEG 0203เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
954EG.213วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG 0204วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
955EG.213วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG 204วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
956EG.213ไฟฟ้าเบื้องต้นEG 204วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
957EG.214ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG 205ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
958EG.214ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นEG 0205ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
959EG.216อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมEG 0206อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
960EG.216อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมEG 206อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
961EG.217ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมEG 207ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
962EG.217ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมEG 0207ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
963EN 0101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN.101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
964EN 0101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN 101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
965EN 0102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม EN.102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
966EN 0102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม EN 102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
967EN 0103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศ EN 103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา#และการสืบค้นสารนิเทศ
968EN 0103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศ EN.103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศ
969EN 0104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ EN.104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
970EN 0104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ EN 104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
971EN 0201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1EN 201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
972EN 0201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1EN.111ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ1
973EN 0202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2EN 202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
974EN 0202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2EN.112ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ2
975EN 0203กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1EN 203กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1
976EN 0203กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1EN.221.กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1
977EN 0204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1EN.231.หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1
978EN 0204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1EN 204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1
979EN 0211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1EN.201สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
980EN 0211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1EN.201.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
981EN 0211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1EN 211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
982EN 0212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN.202สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
983EN 0212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN 212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
984EN 0212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN.202.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
985EN 0213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ EN 213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
986EN 0213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ EN.415.สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
987EN 0214กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2EN 214กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2
988EN 0214กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2EN.222.กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2
989EN 0215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN 215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
990EN 0215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN.311.สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
991EN 0250ภาษาอังกฤษธุรกิจEN.250ภาษาอังกฤษธุรกิจ
992EN 0250ภาษาอังกฤษธุรกิจEN 250ภาษาอังกฤษธุรกิจ
993EN 0311การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN.241.การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
994EN 0311การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN 311การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
995EN 0312การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 312การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
996EN 0313หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2EN.331.หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2
997EN 0313หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2EN 313หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2
998EN 0314ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการEN 314ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
999EN 0314ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการEN.361.ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1000EN 0315ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชนEN 315ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน
1001EN 0315ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชนEN.371.ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน
1002EN 0316การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ EN.332.การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1003EN 0316การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ EN 316การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1004EN 0317การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ EN 317การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1005EN 0317การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ EN.341การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1006EN 0318ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจEN.342.ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
1007EN 0318ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจEN 318ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
1008EN 0319หลักการแปลEN.351.หลักการแปล
1009EN 0319หลักการแปลEN 319หลักการแปล
1010EN 0321ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวEN.465.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
1011EN 0321ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวEN 321ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
1012EN 0411ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศEN.381.ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
1013EN 0411ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศEN 411ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
1014EN 0412ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจEN.441.ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
1015EN 0412ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจEN 412ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
1016EN 0413การแปลภาษาธุรกิจEN 413การแปลภาษาธุรกิจ
1017EN 0413การแปลภาษาธุรกิจEN.451.การแปลภาษาธุรกิจ
1018EN 0414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานEN.405.ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
1019EN 0414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานEN 414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
1020EN 0414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานEN.405ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1021EN 0421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศEN.406.ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1022EN 0421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศEN 421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1023EN 0421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศEN.406ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
1024EN 0422ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN 422ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1025EN 0422ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN.466.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1026EN 0423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบินEN 423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
1027EN 0423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบินEN.467.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
1028EN 0424ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศEN.485.ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
1029EN 0424ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศEN 424ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
1030EN 0425การอ่านวรรณกรรมEN.425การอ่านวรรณกรรม
1031EN 0425การอ่านวรรณกรรมEN 425การอ่านวรรณกรรม
1032EN 0426การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะEN.455.การแปลเฉพาะด้าน
1033EN 0426การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะEN 426การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1034EN 0427ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์EN 427ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
1035EN 0428ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาEN 428ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา
1036EN 0481สหกิจศึกษาEN.400สหกิจศึกษา
1037EN 0491สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบันEN 491สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบัน
1038EN 0491สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบันEN.490.สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบัน
1039EN 101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN.101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1040EN 101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN 0101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1041EN 102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมEN 0102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
1042EN 102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมEN.102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
1043EN 103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา#และการสืบค้นสารนิเทศEN.103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา#และการสืบค้นสารนิเทศ
1044EN 103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา#และการสืบค้นสารนิเทศEN 0103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศ
1045EN 103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศEN.103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศ
1046EN 103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา#และการสืบค้นสารนิเทศEN.103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศ
1047EN 104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพEN.104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
1048EN 104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพEN 0104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
1049EN 201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1EN 0201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
1050EN 201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1EN.111ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
1051EN 201ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ1EN.111ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ1
1052EN 201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1EN.111ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ1
1053EN 202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2EN.112ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ2
1054EN 202ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ2EN.112ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ2
1055EN 202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2EN 0202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
1056EN 202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2EN.112ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
1057EN 203กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1EN.221.กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1
1058EN 203กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1EN 0203กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1
1059EN 204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1EN 0204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1
1060EN 204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1EN.231หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1
1061EN 204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1EN.231.หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1
1062EN 211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1EN 0211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1063EN 211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1EN.201สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1064EN 211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1EN.201.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1065EN 212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN.202.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1066EN 212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN 0212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1067EN 212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN.202สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1068EN 213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN.415สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1069EN 213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN.415.สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1070EN 213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN.201สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1071EN 213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN 0213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1072EN 214กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2EN 0214กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2
1073EN 214กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2EN.222.กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2
1074EN 215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN.311สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1075EN 215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN 0215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1076EN 215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN.311.สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1077EN 250ภาษาอังกฤษธุรกิจEN 0250ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1078EN 250ภาษาอังกฤษธุรกิจEN.250ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1079EN 301ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSC 301ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1080EN 311การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN.241.การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1081EN 311การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN 0311การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1082EN 312การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 0312การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1083EN 312การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN.321การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1084EN 313หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2EN.331.หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2
1085EN 313หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2EN 0313หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2
1086EN 314ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการEN 0314ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1087EN 314ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการEN.361.ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1088EN 315ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชนEN.371.ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน
1089EN 315ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชนEN 0315ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน
1090EN 316การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 0316การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1091EN 316การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN.332.การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1092EN 317การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ EN.341การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1093EN 317การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ EN 0317การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1094EN 317การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN.341การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1095EN 318ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจEN.342.ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
1096EN 318ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจEN 0318ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
1097EN 319หลักการแปลEN 0319หลักการแปล
1098EN 319หลักการแปลEN.351.หลักการแปล
1099EN 321ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวEN.465.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
1100EN 321ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวEN 0321ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
1101EN 411ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศEN 0411ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
1102EN 411ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศEN.381.ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
1103EN 412ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจEN.441.ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
1104EN 412ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจEN 0412ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
1105EN 413การแปลภาษาธุรกิจEN 0413การแปลภาษาธุรกิจ
1106EN 413การแปลภาษาธุรกิจEN.451.การแปลภาษาธุรกิจ
1107EN 414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานEN.405.ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
1108EN 414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานEN 0414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
1109EN 414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานEN.405ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1110EN 421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศEN.406ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
1111EN 421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศEN 0421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1112EN 421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศEN.406.ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1113EN 422ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN.466.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1114EN 422ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN 0422ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1115EN 423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบินEN 0423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
1116EN 423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบินEN.411ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
1117EN 423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบินEN.467.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
1118EN 424ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศEN.485.ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
1119EN 424ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศEN 0424ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
1120EN 425การอ่านวรรณกรรมEN 0425การอ่านวรรณกรรม
1121EN 425การอ่านวรรณกรรมEN.425การอ่านวรรณกรรม
1122EN 425การอ่านวรรณกรรมEN.203การอ่านวรรณกรรม
1123EN 426การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะEN 0426การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1124EN 426การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะEN.455.การแปลเฉพาะด้าน
1125EN 427ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์EN.407ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
1126EN 427ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์EN 0427ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
1127EN 428ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาEN 0428ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา
1128EN 491สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบันEN 0491สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบัน
1129EN 491สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบันEN.490.สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบัน
1130EN.101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN 0101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1131EN.101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN 101ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1132EN.102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมEN 0102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
1133EN.102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมEN 102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
1134EN.103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศEN 103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศ
1135EN.103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศEN 0103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศ
1136EN.103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษาและการสืบค้นสารนิเทศEN 103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา#และการสืบค้นสารนิเทศ
1137EN.103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา#และการสืบค้นสารนิเทศEN 103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา#และการสืบค้นสารนิเทศ
1138EN.104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพEN 0104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
1139EN.104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพEN 104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
1140EN.111ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ1EN 201ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ1
1141EN.111ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ1EN 0201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
1142EN.111ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ1EN 201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
1143EN.111ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1EN 201ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
1144EN.112ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2EN 202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
1145EN.112ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ2EN 0202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
1146EN.112ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ2EN 202ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
1147EN.112ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ2EN 202ไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ2
1148EN.201สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN 213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1149EN.201สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN 211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1150EN.201สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN 0211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1151EN.201.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1EN 0211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1152EN.201.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1EN 211การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1153EN.202สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN.311.สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1154EN.202สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN 0212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1155EN.202สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN 212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1156EN.202สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN.202.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1157EN.202.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN.202สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1158EN.202.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN 0212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1159EN.202.การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2EN 212การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1160EN.203การอ่านวรรณกรรมEN 425การอ่านวรรณกรรม
1161EN.206การฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นEN.241การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1162EN.207การฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับสูงEN.341การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1163EN.210หลักการแปลEN.351.หลักการแปล
1164EN.211ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSC 301ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1165EN.211ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSC 0301ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1166EN.221.กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1EN 0203กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1
1167EN.221.กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1EN 203กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 1
1168EN.222.กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2EN 214กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2
1169EN.222.กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2EN 0214กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2
1170EN.231หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1EN 204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1
1171EN.231.หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1EN 0204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1
1172EN.231.หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1EN 204หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 1
1173EN.241การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN.206การฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1174EN.241.การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN 311การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1175EN.241.การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEN 0311การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1176EN.250ภาษาอังกฤษธุรกิจEN 0250ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1177EN.250ภาษาอังกฤษธุรกิจEN 250ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1178EN.301ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจEN.342ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
1179EN.302การอ่านอังกฤษเชิงธุรกิจEN.321การอ่านอังกฤษเชิงธุรกิจ
1180EN.303การเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจEN.332การเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจ
1181EN.304การแปลธุรกิจEN.451การแปลธุรกิจ
1182EN.311สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN 215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1183EN.311สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN.311.สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1184EN.311.สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN.311สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1185EN.311.สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN 0215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1186EN.311.สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN 215สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1187EN.311.สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษEN.202สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
1188EN.321การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 312การอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1189EN.321การอ่านอังกฤษเชิงธุรกิจEN.302การอ่านอังกฤษเชิงธุรกิจ
1190EN.331.หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2EN 313หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2
1191EN.331.หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2EN 0313หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2
1192EN.332การเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจEN.303การเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจ
1193EN.332การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN.332.การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1194EN.332.การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 316การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1195EN.332.การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 0316การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1196EN.332.การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN.332การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1197EN.341การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 317การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1198EN.341การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN.207การฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับสูง
1199EN.341การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 0317การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1200EN.341การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจEN 317การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1201EN.342ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจEN.301ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
1202EN.342.ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจEN 0318ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
1203EN.342.ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจEN 318ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
1204EN.351.หลักการแปลEN 319หลักการแปล
1205EN.351.หลักการแปลEN 0319หลักการแปล
1206EN.351.หลักการแปลEN.210หลักการแปล
1207EN.361.ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการEN 314ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1208EN.361.ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการEN 0314ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1209EN.371.ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชนEN 0315ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน
1210EN.371.ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชนEN 315ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน
1211EN.381.ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศEN 411ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
1212EN.381.ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศEN 0411ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
1213EN.400สหกิจศึกษาEN 0481สหกิจศึกษา
1214EN.401เทคนิคการนำเสนอทางธุรกิจEN.441ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอทางธุรกิจ
1215EN.403สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบันEN.490สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบัน
1216EN.404ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวEN.465.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
1217EN.405ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN.466.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1218EN.405ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN 0414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
1219EN.405ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN 414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
1220EN.405.ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานEN 0414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
1221EN.405.ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานEN 414ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
1222EN.406ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการEN 0421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1223EN.406ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการEN 421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1224EN.406.ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศEN 0421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1225EN.406.ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศEN 421ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1226EN.407ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์EN 427ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
1227EN.409ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศEN.485ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
1228EN.411ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบินEN 423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
1229EN.415สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN 213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1230EN.415.สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN 213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1231EN.415.สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษEN 0213สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
1232EN.425การอ่านวรรณกรรมEN 0425การอ่านวรรณกรรม
1233EN.425การอ่านวรรณกรรมEN 425การอ่านวรรณกรรม
1234EN.441ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอทางธุรกิจEN.401เทคนิคการนำเสนอทางธุรกิจ
1235EN.441.ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจEN 412ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
1236EN.441.ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจEN 0412ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
1237EN.451การแปลธุรกิจEN.304การแปลธุรกิจ
1238EN.451.การแปลภาษาธุรกิจEN 0413การแปลภาษาธุรกิจ
1239EN.451.การแปลภาษาธุรกิจEN 413การแปลภาษาธุรกิจ
1240EN.455.การแปลเฉพาะด้านEN 426การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1241EN.455.การแปลเฉพาะด้านEN 0426การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1242EN.465.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวEN 0321ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
1243EN.465.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวEN.404ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
1244EN.465.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวEN 321ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
1245EN.466.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN 422ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1246EN.466.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN 0422ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1247EN.466.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมEN.405ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
1248EN.467.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบินEN 423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
1249EN.467.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบินEN 0423ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
1250EN.485ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศEN.409ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
1251EN.485.ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศEN 0424ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
1252EN.485.ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศEN 424ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
1253EN.490สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบันEN.403สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบัน
1254EN.490.สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบันEN 491สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบัน
1255EN.490.สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบันEN 0491สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในปัจจุบัน
1256ER 0111โครงสร้างไม่ต่อเนื่องER 111โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
1257ER 0111โครงสร้างไม่ต่อเนื่องCE.304โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
1258ER 0211วงจรดิจิทัลและลอจิก 1CE.300วงจรดิจิตอลและลอจิก 1
1259ER 0212ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 1CE.301ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1
1260ER 0213วงจรดิจิทัลและลอจิก 2CE.302วงจรดิจิตอลและลอจิก 2
1261ER 0214ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 2CE.303ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 2
1262ER 0215อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูลCE.305อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล
1263ER 0216โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์CE.307โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
1264ER 0311ไมโครโพรเซสเซอร์CE.306ไมโครโพรเซสเซอร์
1265ER 0312ระบบปฏิบัติการCE.308ระบบปฏิบัติการ
1266ER 0313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์CE.311การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1267ER 0314การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ CE.312การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
1268ER 0315ระบบฐานข้อมูลCE.313ระบบฐานข้อมูล
1269ER 0316การโปรแกรมบนเว็บCE.314การโปรแกรมบนเว็บ
1270ER 0321การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์CE.316การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1271ER 0322การประมวลผลสมรรถนะสูงCE.317ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
1272ER 0323สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงCE.318สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
1273ER 0324ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงCE.319ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง
1274ER 0412วิศวกรรมซอฟต์แวร์CE.310วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1275ER 0414โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1CE.401โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1276ER 0415โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2CE.402โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
1277ER 0422ระบบสมองกลฝังตัวCE.404ระบบสมองกลฝังตัว
1278ER 0424ไอพีเทคโนโลยีและแอพพลิเคชันCE.406ไอพีเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน
1279ER 0425การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาCE.407การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1280ER 0426การโปรแกรมเว็บเซอร์วิสCE.408การโปรแกรมเว็บเซอร์วิส
1281ER 0427เหมืองข้อมูลCE.409เหมืองข้อมูล
1282ER 0428ระบบเชิงวัตถุแบบกระจายCE.410ระบบเชิงวัตถุแบบกระจาย
1283ER 0429การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์CE.411การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
1284ER 0431การเขียนโปรแกรมเครือข่ายCE.412การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่าย
1285ER 0432การออกแบบเครือข่ายCE.413การออกแบบเครือข่าย
1286ER 0433การบริหารจัดการระบบเครือข่ายCE.414การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
1287ER 0434ความมั่งคงของเครือข่ายCE.415ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
1288ER 0435เครือข่ายส่วนตัวเสมือนCE.416เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
1289ER 111โครงสร้างไม่ต่อเนื่องER 0111โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
1290ER 111โครงสร้างไม่ต่อเนื่องCE.304โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
1291ER 111โครงสร้างไม่ต่อเนื่องER 304โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
1292ER 112อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลCE.305อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล
1293ER 113ไมโครโพรเซสเซอร์CE.306ไมโครโพรเซสเซอร์
1294ER 211วงจรดิจิตอลและลอจิก 1CE.300วงจรดิจิตอลและลอจิก 1
1295ER 211วงจรดิจิทัลและลอจิก 1CE.300วงจรดิจิตอลและลอจิก 1
1296ER 211วงจรดิจิทัลและลอจิก 1ER 300วงจรดิจิทัลและลอจิก 1
1297ER 212ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 1ER 301ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 1
1298ER 212ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1CE.301ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1
1299ER 212ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 1CE.301ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1
1300ER 213วงจรดิจิทัลและลอจิก 2CE.302วงจรดิจิตอลและลอจิก 2
1301ER 213วงจรดิจิทัลและลอจิก 2ER 302วงจรดิจิทัลและลอจิก 2
1302ER 213วงจรดิจิตอลและลอจิก 2CE.302วงจรดิจิตอลและลอจิก 2
1303ER 214ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 2CE.303ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 2
1304ER 214ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 2CE.303ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 2
1305ER 215อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูลCE.305อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล
1306ER 215อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูลER 305อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
1307ER 216โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ER 307โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
1308ER 216โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์CE.307โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
1309ER 216โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ CE.307โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
1310ER 300วงจรดิจิทัลและลอจิก 1ER 211วงจรดิจิทัลและลอจิก 1
1311ER 301ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 1ER 212ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก 1
1312ER 302วงจรดิจิทัลและลอจิก 2ER 213วงจรดิจิทัลและลอจิก 2
1313ER 304โครงสร้างไม่ต่อเนื่องER 111โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
1314ER 305อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูลER 215อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
1315ER 307โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ER 216โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
1316ER 311ไมโครโพรเซสเซอร์CE.306ไมโครโพรเซสเซอร์
1317ER 312ระบบปฏิบัติการCE.308ระบบปฏิบัติการ
1318ER 313การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์CE.311การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1319ER 314การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงCE.312การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
1320ER 314การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง CE.312การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
1321ER 315ระบบฐานข้อมูลCE.313ระบบฐานข้อมูล
1322ER 316การโปรแกรมบนเว็บCE.314การโปรแกรมบนเว็บ
1323ER 321การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์CE.316การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1324ER 322ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงCE.317ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
1325ER 323สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงCE.318สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
1326ER 324ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงCE.319ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง
1327ER 411ภาษาโปรแกรมCE.309ภาษาโปรแกรม
1328ER 412วิศวกรรมซอฟต์แวร์CE.310วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1329ER 413กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์CE.315กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1330ER 414โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1CE.401โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1331ER 415โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2CE.402โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
1332ER 415โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2CE.402โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
1333ER 422ระบบสมองกลฝังตัวCE.404ระบบสมองกลฝังตัว
1334ER 423เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์CE.405เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
1335ER 424ไอพีเทคโนโลยีและแอพพลิเคชันCE.406ไอพีเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน
1336ER 425การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาCE.407การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1337ER 426การโปรแกรมเว็บเซอร์วิสCE.408การโปรแกรมเว็บเซอร์วิส
1338ER 427เหมืองข้อมูลCE.409เหมืองข้อมูล
1339ER 428ระบบเชิงวัตถุแบบกระจายCE.410ระบบเชิงวัตถุแบบกระจาย
1340ER 429การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์CE.411การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
1341ER 431การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายCE.412การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่าย
1342ER 432การออกแบบเครือข่ายCE.413การออกแบบเครือข่าย
1343ER 433การบริหารจัดการระบบเครือข่ายCE.414การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
1344ER 434ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายCE.415ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
1345ER 435เครือข่ายส่วนตัวเสมือนCE.416เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
1346ER 481การฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรมCE.420การฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1347ER 482สหกิจศึกษาCE.400สหกิจศึกษา
1348FA 201สุนทรียศาสตร์ FA.201สุนทรียศาสตร์
1349FA 201สุนทรียศาสตร์FA.201สุนทรียศาสตร์
1350FA 202ศิลปวัฒนธรรมไทยFA.202ศิลปวัฒนธรรมไทย
1351FA 203ศิลปวัฒนธรรมตะวันออกFA.203ศิลปวัฒนธรรมตะวันออก
1352FA 204ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกFA.204ศิลปวัฒนธรรมตะวันตก
1353FA 205คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานศิลปะFA.205คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานศิลปะ
1354FA 206องค์ประกอบศิลป์FA.206องค์ประกอบศิลป์
1355FA 207กระบวนการคิดสร้างสรรค์FA.207กระบวนการคิดสร้างสรรค์
1356FA 301การใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์FA.301การใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์
1357FA 302การจัดการงานศิลปะFA.302การจัดการงานศิลปะ
1358FA 402กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านศิลปกรรมศาสตร์FA.402กฎหมายทรัพย์ทางปัญญาศิลปกรรมศาสตร์
1359FA 491ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์FA.401ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
1360FA.201สุนทรียศาสตร์FA 201สุนทรียศาสตร์
1361FA.201สุนทรียศาสตร์FA 201สุนทรียศาสตร์
1362FA.202ศิลปวัฒนธรรมไทยFA 202ศิลปวัฒนธรรมไทย
1363FA.203ศิลปวัฒนธรรมตะวันออกFA 203ศิลปวัฒนธรรมตะวันออก
1364FA.204ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกFA 204ศิลปวัฒนธรรมตะวันตก
1365FA.205คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานศิลปะFA 205คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานศิลปะ
1366FA.206องค์ประกอบศิลป์FA 206องค์ประกอบศิลป์
1367FA.207กระบวนการคิดสร้างสรรค์FA 207กระบวนการคิดสร้างสรรค์
1368FA.301การใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์FA 301การใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์
1369FA.302การจัดการงานศิลปะFA 302การจัดการงานศิลปะ
1370FA.401ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์FA 491ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
1371FA.402กฎหมายทรัพย์ทางปัญญาศิลปกรรมศาสตร์FA 402กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านศิลปกรรมศาสตร์
1372FI 0201การเงินธุรกิจFI 201การเงินธุรกิจ
1373FI 0201การเงินธุรกิจFI.231การเงินธุรกิจ
1374FI 0211การเงินและการธนาคารFI.301การเงินและการธนาคาร
1375FI 0211การเงินและการธนาคารFI 211การเงินและการธนาคาร
1376FI 0212หลักการลงทุนFI.303หลักการลงทุน
1377FI 0212หลักการลงทุนFI 212หลักการลงทุน
1378FI 0213การบริหารการเงินข้ามชาติFI.304การเงินระหว่างประเทศ
1379FI 0213การบริหารการเงินข้ามชาติFI 213การบริหารการเงินข้ามชาติ
1380FI 0311การจัดการการเงิน 1FI.305การจัดการการเงิน
1381FI 0311การจัดการการเงิน 1FI 311การจัดการการเงิน 1
1382FI 0312การจัดการการเงิน 2FI 312การจัดการการเงิน 2
1383FI 0313การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์FI.308การวิเคราะห์หลักทรัพย์
1384FI 0313การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์FI 313การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
1385FI 0314การวิเคราะห์งบการเงิน FI 314การวิเคราะห์งบการเงิน
1386FI 0321ตลาดการเงินและสถาบันการเงินFI.302สถาบันและตลาดการเงิน
1387FI 0321ตลาดการเงินและสถาบันการเงินFI 321ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
1388FI 0323การเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้าFI.310การเงินเพื่อการส่งสินค้าออกและการนำเข้า
1389FI 0323การเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้าFI 323การเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้า
1390FI 0324การวางแผนการเงินส่วนบุคคลFI.311การเงินส่วนบุคคล
1391FI 0324การวางแผนการเงินส่วนบุคคลFI 324การเงินส่วนบุคคล
1392FI 0326การธนาคารพาณิชย์FI.314การธนาคารพาณิชย์
1393FI 0326การธนาคารพาณิชย์FI 326การธนาคารพาณิชย์
1394FI 0327ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์FI.315ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1395FI 0327ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์FI 327ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1396FI 0329นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินFI.317นวัตกรรมของเครื่องมือทางการเงิน
1397FI 0329นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินFI 329นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน
1398FI 0330การบัญชีการธนาคารFI 330การบัญชีการธนาคาร
1399FI 0330การบัญชีการธนาคารFI.318การบัญชีการธนาคาร
1400FI 0331การเงินธุรกิจขนาดย่อม FI.309การเงินธุรกิจขนาดย่อม
1401FI 0331การเงินธุรกิจขนาดย่อม FI 331การเงินธุรกิจขนาดย่อม
1402FI 0412การวางแผนและการควบคุมทางการเงินFI 412การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
1403FI 0412การวางแผนและการควบคุมทางการเงินFI.306การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
1404FI 0421การจัดการสินเชื่อFI.401การจัดการสินเชื่อ
1405FI 0421การจัดการสินเชื่อFI 421การจัดการสินเชื่อ
1406FI 0422การบริหารงานคลังFI.403การบริหารงานคลัง
1407FI 0422การบริหารงานคลังFI 422การบริหารงานคลัง
1408FI 0423อนุพันธ์ทางการเงินFI.406อนุพันธ์ทางการเงิน
1409FI 0423อนุพันธ์ทางการเงินFI 423อนุพันธ์ทางการเงิน
1410FI 0424การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์FI 424การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1411FI 0424การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์FI.407การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1412FI 0425การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงินFI.408การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
1413FI 0425การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงินFI 425การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
1414FI 0481สหกิจศึกษาFI.400สหกิจศึกษา
1415FI 0491การวิจัยทางการเงินFI 491การวิจัยทางการเงิน
1416FI 0491การวิจัยทางการเงินFI.404การวิจัยทางการเงิน
1417FI 0492ประเด็นปัจจุบันทางการเงินFI 492ประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
1418FI 0492ประเด็นปัจจุบันทางการเงินFI.405สัมมนาทางการเงิน
1419FI 201การเงินธุรกิจFI 0201การเงินธุรกิจ
1420FI 201การเงินธุรกิจFI.231การเงินธุรกิจ
1421FI 211การเงินและการธนาคารFI.301การเงินและการธนาคาร
1422FI 211การเงินและการธนาคารFI 0211การเงินและการธนาคาร
1423FI 212หลักการลงทุนFI 0212หลักการลงทุน
1424FI 212หลักการลงทุนFI.303หลักการลงทุน
1425FI 213การบริหารการเงินข้ามชาติFI.304การเงินระหว่างประเทศ
1426FI 213การบริหารการเงินข้ามชาติFI 0213การบริหารการเงินข้ามชาติ
1427FI 311การจัดการการเงิน 1FI 0311การจัดการการเงิน 1
1428FI 311การจัดการการเงินFI.305การจัดการการเงิน
1429FI 311การจัดการการเงิน 1FI.305การจัดการการเงิน
1430FI 312การจัดการการเงิน 2FI.305การจัดการการเงิน
1431FI 312การจัดการการเงิน 2FI 0312การจัดการการเงิน 2
1432FI 313การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์FI 0313การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
1433FI 313การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์FI.308การวิเคราะห์หลักทรัพย์
1434FI 313การวิเคราะห์หลักทรัพย์FI.308การวิเคราะห์หลักทรัพย์
1435FI 314การวิเคราะห์งบการเงินFI 0314การวิเคราะห์งบการเงิน
1436FI 314การวิเคราะห์งบการเงินFI.402การวิเคราะห์งบการเงิน
1437FI 321ตลาดการเงินและสถาบันการเงินFI 0321ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
1438FI 321ตลาดการเงินและสถาบันการเงินFI.302สถาบันและตลาดการเงิน
1439FI 322การประกันภัยและการจัดการ ความเสี่ยงFI.307การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
1440FI 322การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงFI.307การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
1441FI 323การเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้าFI.310การเงินเพื่อการส่งสินค้าออกและการนำเข้า
1442FI 323การเงินเพื่อการส่งสินค้าออกและการนำเข้าFI.310การเงินเพื่อการส่งสินค้าออกและการนำเข้า
1443FI 323การเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้าFI 0323การเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้า
1444FI 324การเงินส่วนบุคคลFI 0324การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
1445FI 324การเงินส่วนบุคคลFI.311การเงินส่วนบุคคล
1446FI 325การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการทางการเงินFI.312.การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
1447FI 325การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการFI.312.การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
1448FI 326การธนาคารพาณิชย์FI 0326การธนาคารพาณิชย์
1449FI 326การธนาคารพาณิชย์FI.314การธนาคารพาณิชย์
1450FI 327ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์FI 0327ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1451FI 327ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์FI.315ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1452FI 329นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินFI.317นวัตกรรมของเครื่องมือทางการเงิน
1453FI 329นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินFI 0329นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน
1454FI 330การบัญชีการธนาคารFI 0330การบัญชีการธนาคาร
1455FI 330การบัญชีการธนาคารFI.318การบัญชีการธนาคาร
1456FI 331การเงินธุรกิจขนาดย่อมFI.309การเงินธุรกิจขนาดย่อม
1457FI 331การเงินธุรกิจขนาดย่อมFI 0331การเงินธุรกิจขนาดย่อม
1458FI 412การวางแผนและการควบคุมทางการเงินFI 0412การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
1459FI 412การวางแผนและการควบคุมทางการเงินFI.306การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
1460FI 421การจัดการสินเชื่อFI.401การจัดการสินเชื่อ
1461FI 421การจัดการสินเชื่อFI 0421การจัดการสินเชื่อ
1462FI 422การบริหารงานคลังFI 0422การบริหารงานคลัง
1463FI 422การบริหารงานคลังFI.403การบริหารงานคลัง
1464FI 423อนุพันธ์ทางการเงินFI 0423อนุพันธ์ทางการเงิน
1465FI 423อนุพันธ์ทางการเงินFI.406อนุพันธ์ทางการเงิน
1466FI 424การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์FI.407การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1467FI 424การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์FI 0424การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1468FI 425การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงินFI 0425การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
1469FI 425การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงินFI.408การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
1470FI 491การวิจัยทางการเงินFI.404การวิจัยทางการเงิน
1471FI 491การวิจัยทางการเงินFI 0491การวิจัยทางการเงิน
1472FI 492ประเด็นปัจจุบันทางการเงินFI 0492ประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
1473FI 492ประเด็นปัจจุบันทางการเงินFI.405สัมมนาทางการเงิน
1474FI.231การเงินธุรกิจFI 0201การเงินธุรกิจ
1475FI.231การเงินธุรกิจFI 201การเงินธุรกิจ
1476FI.301การเงินและการธนาคารFI 211การเงินและการธนาคาร
1477FI.301การเงินและการธนาคารFI 0211การเงินและการธนาคาร
1478FI.302สถาบันและตลาดการเงินFI 0321ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
1479FI.302สถาบันและตลาดการเงินFI 321ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
1480FI.303หลักการลงทุนFI 212หลักการลงทุน
1481FI.303หลักการลงทุนFI 0212หลักการลงทุน
1482FI.304การเงินระหว่างประเทศFI 0213การบริหารการเงินข้ามชาติ
1483FI.304การเงินระหว่างประเทศFI 213การบริหารการเงินข้ามชาติ
1484FI.305การจัดการการเงินFI 311การจัดการการเงิน
1485FI.305การจัดการการเงินFI 0311การจัดการการเงิน 1
1486FI.305การจัดการการเงินFI 311การจัดการการเงิน 1
1487FI.305การจัดการการเงินFI 312การจัดการการเงิน 2
1488FI.306การวางแผนและการควบคุมทางการเงินFI 0412การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
1489FI.306การวางแผนและการควบคุมทางการเงินFI 412การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
1490FI.307การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยFI 322การประกันภัยและการจัดการ ความเสี่ยง
1491FI.307การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยFI 322การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
1492FI.308การวิเคราะห์หลักทรัพย์FI 0313การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
1493FI.308การวิเคราะห์หลักทรัพย์FI 313การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
1494FI.308การวิเคราะห์หลักทรัพย์FI 313การวิเคราะห์หลักทรัพย์
1495FI.309การเงินธุรกิจขนาดย่อมFI 331การเงินธุรกิจขนาดย่อม
1496FI.309การเงินธุรกิจขนาดย่อมFI 0331การเงินธุรกิจขนาดย่อม
1497FI.310การเงินเพื่อการส่งสินค้าออกและการนำเข้าFI 323การเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้า
1498FI.310การเงินเพื่อการส่งสินค้าออกและการนำเข้าFI 0323การเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้า
1499FI.310การเงินเพื่อการส่งสินค้าออกและการนำเข้าFI 323การเงินเพื่อการส่งสินค้าออกและการนำเข้า
1500FI.311การเงินส่วนบุคคลFI 324การเงินส่วนบุคคล
1501FI.311การเงินส่วนบุคคลFI 0324การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
1502FI.312การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการทางการเงินFI.312.การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
1503FI.312.การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการFI 325การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการทางการเงิน
1504FI.312.การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการFI 325การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
1505FI.312.การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการFI.312การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการทางการเงิน
1506FI.314การธนาคารพาณิชย์FI 0326การธนาคารพาณิชย์
1507FI.314การธนาคารพาณิชย์FI 326การธนาคารพาณิชย์
1508FI.315ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยFI 327ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1509FI.315ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยFI 0327ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1510FI.317นวัตกรรมของเครื่องมือทางการเงินFI 0329นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน
1511FI.317นวัตกรรมของเครื่องมือทางการเงินFI 329นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน
1512FI.318การบัญชีการธนาคารFI 0330การบัญชีการธนาคาร
1513FI.318การบัญชีการธนาคารFI 330การบัญชีการธนาคาร
1514FI.400สหกิจศึกษาFI 0481สหกิจศึกษา
1515FI.401การจัดการสินเชื่อFI 0421การจัดการสินเชื่อ
1516FI.401การจัดการสินเชื่อFI 421การจัดการสินเชื่อ
1517FI.402การวิเคราะห์งบการเงินFI 314การวิเคราะห์งบการเงิน
1518FI.403การบริหารงานคลังFI 422การบริหารงานคลัง
1519FI.403การบริหารงานคลังFI 0422การบริหารงานคลัง
1520FI.404การวิจัยทางการเงินFI 0491การวิจัยทางการเงิน
1521FI.404การวิจัยทางการเงินFI 491การวิจัยทางการเงิน
1522FI.405สัมมนาทางการเงินFI 0492ประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
1523FI.405สัมมนาทางการเงินFI 492ประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
1524FI.406อนุพันธ์ทางการเงินFI 423อนุพันธ์ทางการเงิน
1525FI.406อนุพันธ์ทางการเงินFI 0423อนุพันธ์ทางการเงิน
1526FI.407การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์FI 0424การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1527FI.407การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์FI 424การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1528FI.408การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงินFI 0425การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
1529FI.408การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงินFI 425การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
1530HM 201การจัดการธุรกิจโรงแรมHT.303การจัดการการโรงแรม
1531HM 202จิตวิทยาการบริการและคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงแรมHT.309การจัดการด้านคุณภาพบริการของโรงแรม
1532HM 202จิตวิทยาการบริการและคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงแรมHT.301.การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
1533HM 204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและลักษณะนักท่องเที่ยวTM 204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1534HM 311การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้าHT.306.การจัดการฝ่ายส่วนหน้า
1535HT 0201อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว HT.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1536HT 0201อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว HT 201อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1537HT 0202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพTM 202จิตวิทยาการบริการ
1538HT 0202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพHT.301.การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
1539HT 0202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพHT 202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1540HT 0202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพHT.301จิตวิทยาการบริการ
1541HT 0203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการบริการอาหารHT 203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร
1542HT 0204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวHT 204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม#และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1543HT 0204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวHT.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1544HT 0205ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่องเที่ยว HT 205ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่องเที่ยว
1545HT 0206เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวHT.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม#การบริการ
1546HT 0206เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวHT 206เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว
1547HT 0301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว HT.310การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม
1548HT 0301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว HT 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1549HT 0301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว HT 301.การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1550HT 0301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว TM 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1551HT 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวHT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
1552HT 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวLA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคล
1553HT 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวLA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
1554HT 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวHT 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
1555HT 0311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว HT.304การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
1556HT 0311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว HT 311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
1557HT 0311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว TM 311การดำเนินงานและการจัดการท่องเที่ยว
1558HT 0312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยวHT.315หลักการมัคคุเทศก์
1559HT 0312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยวHT 312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
1560HT 0313การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนHT 313การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1561HT 0314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวMK 101หลักการตลาด
1562HT 0314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวMK.201หลักการตลาด
1563HT 0314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวTM 314การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1564HT 0315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวTM 315การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1565HT 0315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวHT 315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
1566HT 0315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวHT.425การบัญชีและการเงินเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
1567HT 0316การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินHT 316การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋ว
1568HT 0316การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินHT.334การสำรองที่นั่ง และการจัดจำหน่ายตั๋วเตรื่องบิน
1569HT 0321การดำเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการและ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลHT.308อุตสาหกรรมการจัดการประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้า
1570HT 0321การดำเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการและ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลHT 321การดำเนินงานและการจัดการประชุมนิทรรศการ#และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1571HT 0322การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการHT 322การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
1572HT 0331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศHT 331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1573HT 0331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศHT.321การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1574HT 0332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยHT.333การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
1575HT 0332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยHT 332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจัญภัย
1576HT 0333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว HT 333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1577HT 0333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว HT.324การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1578HT 0334การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญHT 334การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
1579HT 0335การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมHT 335การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1580HT 0336การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพHT 336การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1581HT 0341ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1 HT 341ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1582HT 0341ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1 HT.401ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1583HT 0342ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.402ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1584HT 0342ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 342ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1585HT 0343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.404.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1586HT 0343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.404ภาษาจีน 1
1587HT 0343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1588HT 0344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1589HT 0344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.405ภาษาจีน 2
1590HT 0344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.405.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1591HT 0345ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.410ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1592HT 0345ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 345ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1593HT 0346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.411ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1594HT 0346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1595HT 0347ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1 HT 347ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1596HT 0347ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1 HT.419ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1
1597HT 0348ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.420ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 2
1598HT 0348ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 348ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1599HT 0391การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวHT.322การวิจัยทางการท่องเที่ยว
1600HT 0391การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวHT 391การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
1601HT 0411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT.314การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1602HT 0411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT 411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1603HT 0411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT 441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1604HT 0411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT.403ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1605HT 0412โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 412โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1606HT 0421การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนHT 421การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1607HT 0422ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย HT 422ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย
1608HT 0423การท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนHT 423การท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน
1609HT 0441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1610HT 0441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.403ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1611HT 0442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT 442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1612HT 0442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1613HT 0442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT.406ภาษาจีน 3
1614HT 0443ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT 443ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1615HT 0443ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT.412ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1616HT 0444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.406ภาษาจีน 3
1617HT 0444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1618HT 0444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1619HT 0445ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT 445ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1620HT 0446ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT 446ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1621HT 0447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.412ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1622HT 0447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1623HT 0448ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT 448ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1624HT 0449ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT 449ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1625HT 0451ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.421ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3
1626HT 0451ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 451ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1627HT 0452ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT 452ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1628HT 0453ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT 453ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1629HT 0491สัมมนาการท่องเที่ยวHT 491สัมมนาการท่องเที่ยว
1630HT 0491สัมมนาการท่องเที่ยวHT.323.สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการ
1631HT 0491สัมมนาการท่องเที่ยวHT.323สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1632HT 201อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1633HT 201อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 0201อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1634HT 202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพHT 0202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1635HT 202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพHT.301.การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
1636HT 202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพHT.301จิตวิทยาการบริการ
1637HT 203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการบริการอาหารHT 0203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร
1638HT 204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม#และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวHT 0204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1639HT 204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม#และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวHT.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1640HT 204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม#และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวTM 204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1641HT 205ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่องเที่ยว HT 0205ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่องเที่ยว
1642HT 206เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวHT 0206เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว
1643HT 206เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวHT.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม#การบริการ
1644HT 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวHT.310การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม
1645HT 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว?TM 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1646HT 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวHT 0301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1647HT 301.การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมHT 0301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1648HT 301.การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมTM 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1649HT 301.การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมTM 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1650HT 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวLA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคล
1651HT 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวHT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
1652HT 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวLA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
1653HT 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวHT 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
1654HT 311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวTM 311การดำเนินงานและการจัดการท่องเที่ยว
1655HT 311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวHT 0311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
1656HT 311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวHT.304การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
1657HT 312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยวHT.315หลักการมัคคุเทศก์
1658HT 312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยวHT 0312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
1659HT 312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยวTM 312มัคคุเทศก์และการจัดนำเที่ยว
1660HT 313การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนHT 0313การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1661HT 314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวMK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว
1662HT 314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวMK.313.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1663HT 315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวTM 315การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1664HT 315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวHT 0315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
1665HT 315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวHT.425การบัญชีและการเงินเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
1666HT 316การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วHT.334การสำรองที่นั่ง และการจัดจำหน่ายตั๋วเตรื่องบิน
1667HT 316การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วHT 0316การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
1668HT 321การดำเนินงานและการจัดการประชุมนิทรรศการ#และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลHT 0321การดำเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการและ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1669HT 321การดำเนินงานและการจัดการประชุมนิทรรศการ#และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลHT 331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1670HT 321การดำเนินงานและการจัดการประชุมนิทรรศการ#และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลHT.308อุตสาหกรรมการจัดการประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้า
1671HT 322การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการHT 0322การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
1672HT 324การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรมHT 333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1673HT 331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศHT 0331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1674HT 331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศHT 321การดำเนินงานและการจัดการประชุมนิทรรศการ#และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1675HT 331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศHT.321การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1676HT 332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจัญภัยHT.333การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
1677HT 332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจัญภัยHT 333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1678HT 332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจัญภัยHT 0332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
1679HT 333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวHT 0333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1680HT 333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวHT 332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจัญภัย
1681HT 333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวHT.324การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1682HT 333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวHT 324การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม
1683HT 334การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญHT 336การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1684HT 334การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญHT 0334การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
1685HT 335การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมHT 0335การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1686HT 335การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมHT 337การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1687HT 336การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพHT 334การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
1688HT 336การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพHT 0336การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1689HT 337การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมHT 335การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1690HT 341ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 0341ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1691HT 341ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.401ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1692HT 342ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.402ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1693HT 342ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 0342ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1694HT 343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.404ภาษาจีน 1
1695HT 343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 0343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1696HT 343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.404.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1697HT 344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.405.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1698HT 344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.405ภาษาจีน 2
1699HT 344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 0344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1700HT 345ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 0345ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1701HT 345ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.410ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1702HT 346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1703HT 346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.411ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1704HT 346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 0346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1705HT 347ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 0347ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1706HT 347ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.419ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1
1707HT 348ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.420ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 2
1708HT 348ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 0348ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1709HT 391การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวHT 0391การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
1710HT 391การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวHT.322การวิจัยทางการท่องเที่ยว
1711HT 411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT.314การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1712HT 411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT 0411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1713HT 411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT 346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1714HT 412โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 0412โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1715HT 412โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1716HT 421การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนHT 0421การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1717HT 422ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทยHT 0422ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย
1718HT 423การท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนHT 0423การท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน
1719HT 441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1720HT 441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1721HT 441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.403ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1722HT 442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1723HT 442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT.406ภาษาจีน 3
1724HT 442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT 0442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1725HT 443ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT 0443ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1726HT 443ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT.412ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1727HT 444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.406ภาษาจีน 3
1728HT 444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1729HT 444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1730HT 445ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT 0445ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1731HT 446ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT 0446ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1732HT 447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1733HT 447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.412ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1734HT 447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 412โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1735HT 448ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT 0448ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1736HT 449ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT 0449ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1737HT 451ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0451ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1738HT 451ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.421ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3
1739HT 452ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4HT 0452ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1740HT 453ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5HT 0453ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1741HT 491สัมมนาการท่องเที่ยวHT 0491สัมมนาการท่องเที่ยว
1742HT 491สัมมนาการท่องเที่ยวHT.323สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1743HT 491สัมมนาการท่องเที่ยวHT.323.สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการ
1744HT.301จิตวิทยาการบริการHT.301.การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
1745HT.301จิตวิทยาการบริการHT 202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1746HT.301จิตวิทยาการบริการHT 0202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1747HT.301.การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการHT 0202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1748HT.301.การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการHT 202จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1749HT.301.การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการHT.301จิตวิทยาการบริการ
1750HT.301.การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการHM 202จิตวิทยาการบริการและคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงแรม
1751HT.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 201อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1752HT.302ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 0201อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1753HT.302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการLA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
1754HT.303การจัดการการโรงแรมHM 201การจัดการธุรกิจโรงแรม
1755HT.304การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวHT 0311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
1756HT.304การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวHT 311การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
1757HT.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวHT 204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม#และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1758HT.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวHT 0204การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1759HT.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวAV 203การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1760HT.305วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวAV 0203การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1761HT.306การจัดการฝ่ายห้องพักHT.306.การจัดการฝ่ายส่วนหน้า
1762HT.306.การจัดการฝ่ายส่วนหน้าHM 311การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
1763HT.306.การจัดการฝ่ายส่วนหน้าHT.306การจัดการฝ่ายห้องพัก
1764HT.308อุตสาหกรรมการจัดการประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้าHT 0321การดำเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการและ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1765HT.308อุตสาหกรรมการจัดการประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้าHT 321การดำเนินงานและการจัดการประชุมนิทรรศการ#และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1766HT.309การจัดการด้านคุณภาพบริการของโรงแรมHM 202จิตวิทยาการบริการและคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงแรม
1767HT.310การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรมHT 0301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1768HT.310การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรมHT 301การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว
1769HT.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม#การบริการHT 206เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว
1770HT.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม#การบริการHT 0206เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว
1771HT.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม#การบริการAV 204เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1772HT.311การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม#การบริการAV 0204เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1773HT.314การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT 0411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1774HT.314การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวHT 411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1775HT.315หลักการมัคคุเทศก์HT 0312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
1776HT.315หลักการมัคคุเทศก์HT 312มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
1777HT.321การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์HT 331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1778HT.321การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์HT 0331การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1779HT.322การวิจัยทางการท่องเที่ยวHT 0391การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
1780HT.322การวิจัยทางการท่องเที่ยวHT 391การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
1781HT.323สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 0491สัมมนาการท่องเที่ยว
1782HT.323สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 491สัมมนาการท่องเที่ยว
1783HT.323สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT.323.สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการ
1784HT.323.สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการHT.323สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1785HT.323.สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการHT 491สัมมนาการท่องเที่ยว
1786HT.323.สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการHT 0491สัมมนาการท่องเที่ยว
1787HT.324การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวHT 0333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1788HT.324การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวHT 333การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1789HT.333การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัยHT 332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจัญภัย
1790HT.333การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัยHT 0332การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
1791HT.334การสำรองที่นั่ง และการจัดจำหน่ายตั๋วเตรื่องบินHT 0316การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
1792HT.334การสำรองที่นั่ง และการจัดจำหน่ายตั๋วเตรื่องบินHT 316การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋ว
1793HT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการHT 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
1794HT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการHT 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
1795HT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการAV 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1796HT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการAV 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
1797HT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการLA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
1798HT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการLA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคล
1799HT.401ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 0341ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1800HT.401ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 341ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1801HT.402ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 0342ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1802HT.402ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 342ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1803HT.403ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1804HT.403ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0441ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1805HT.403ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0411การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
1806HT.404ภาษาจีน 1HT 0343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1807HT.404ภาษาจีน 1HT 343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1808HT.404ภาษาจีน 1HT.404.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1809HT.404.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 0343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1810HT.404.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 343ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1811HT.404.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT.404ภาษาจีน 1
1812HT.405ภาษาจีน 2HT 344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1813HT.405ภาษาจีน 2HT 0344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1814HT.405ภาษาจีน 2HT.405.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1815HT.405.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 0344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1816HT.405.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 344ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1817HT.405.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT.405ภาษาจีน 2
1818HT.406ภาษาจีน 3HT 444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1819HT.406ภาษาจีน 3HT 442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1820HT.406ภาษาจีน 3HT 0444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1821HT.406ภาษาจีน 3HT 0442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1822HT.406ภาษาจีน 3HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1823HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT.406ภาษาจีน 3
1824HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1825HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1826HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0444ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1827HT.406.ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0442ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 4
1828HT.410ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 0345ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1829HT.410ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1HT 345ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1830HT.411ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1831HT.411ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2HT 0346ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1832HT.412ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0443ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1833HT.412ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 0447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1834HT.412ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 443ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5
1835HT.412ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3HT 447ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1836HT.419ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1HT 347ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1837HT.419ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1HT 0347ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 1
1838HT.420ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 2HT 0348ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1839HT.420ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 2HT 348ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2
1840HT.421ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3HT 0451ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1841HT.421ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3HT 451ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3
1842HT.425การบัญชีและการเงินเพื่ออุตสาหกรรมการบริการHT 315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
1843HT.425การบัญชีและการเงินเพื่ออุตสาหกรรมการบริการHT 0315การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
1844HU 0102ปรัชญาเบื้องต้นHU.102ปรัชญาเบื้องต้น
1845HU 0102ปรัชญาเบื้องต้นHU 102ปรัชญาเบื้องต้น
1846HU 0102ปรัชญาเบื้องต้นHU.102.ปรัชญาทั่วไป
1847HU 0104ไทยคดีศึกษาHU.104.ไทยคดีศึกษา
1848HU 0104ไทยคดีศึกษาHU.104ไทยศึกษา (หลักสูตรเก่า)
1849HU 0104ไทยคดีศึกษาHU 104ไทยคดีศึกษา
1850HU 0105สุนทรียศาสตร์HU 105สุนทรียศาสตร์
1851HU 0105สุนทรียศาสตร์HU.105.มนุษย์กับสุนทรียะ
1852HU 0106ชีวิตและจริยธรรม HU.106.ศาสนากับชีวิตและจริยธรรม
1853HU 0106ชีวิตและจริยธรรม HU 106ชีวิตและจริยธรรม
1854HU 0107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HU.107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1855HU 0107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HU 107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1856HU 0108อารยธรรมตะวันตก HU 108อารยธรรมตะวันตก
1857HU 0108อารยธรรมตะวันตก HU.108อารยธรรมตะวันตก
1858HU 0109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตน HU.109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตน
1859HU 0109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตน HU 109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตน
1860HU 0110ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา HU 110ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา
1861HU 0111ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นHU 111ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
1862HU 102ปรัชญาเบื้องต้นHU.102.ปรัชญาทั่วไป
1863HU 102ปรัชญาเบื้องต้นHU.102ปรัชญาเบื้องต้น
1864HU 102ปรัชญาเบื้องต้นHU 0102ปรัชญาเบื้องต้น
1865HU 104ไทยคดีศึกษาHU 0104ไทยคดีศึกษา
1866HU 104ไทยคดีศึกษาHU.104ไทยศึกษา (หลักสูตรเก่า)
1867HU 104ไทยคดีศึกษาHU.104.ไทยคดีศึกษา
1868HU 104ไทยคดีศึกษาHU.104ไทยคดีศึกษา
1869HU 105สุนทรียศาสตร์HU.105มนุษย์กับสุนทรียะ
1870HU 105สุนทรียศาสตร์HU 0105สุนทรียศาสตร์
1871HU 105สุนทรียศาสตร์HU.105.มนุษย์กับสุนทรียะ
1872HU 106ชีวิตและจริยธรรมHU.106.ศาสนากับชีวิตและจริยธรรม
1873HU 106ชีวิตและจริยธรรมHU.106ศาสนากับชีวิตและจริยธรรม
1874HU 106ชีวิตและจริยธรรม HU.106.ศาสนากับชีวิตและจริยธรรม
1875HU 106ชีวิตและจริยธรรม HU 0106ชีวิตและจริยธรรม
1876HU 107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้HU 0107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1877HU 107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้HU.107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1878HU 108อารยธรรมตะวันตกHU.108อารยธรรมตะวันตก
1879HU 108อารยธรรมตะวันตกHU 0108อารยธรรมตะวันตก
1880HU 109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตนHU 0109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตน
1881HU 109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตนHU.109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตน
1882HU 110ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนาHU 0110ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา
1883HU 110ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนาHU.110ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา
1884HU 111ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นHU.111ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
1885HU 111ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นHU 0111ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
1886HU.102ปรัชญาเบื้องต้นHU 0102ปรัชญาเบื้องต้น
1887HU.102ปรัชญาเบื้องต้นHU 102ปรัชญาเบื้องต้น
1888HU.102.ปรัชญาทั่วไปHU 102ปรัชญาเบื้องต้น
1889HU.102.ปรัชญาทั่วไปHU 0102ปรัชญาเบื้องต้น
1890HU.104ไทยศึกษา (หลักสูตรเก่า)HU 0104ไทยคดีศึกษา
1891HU.104ไทยศึกษา (หลักสูตรเก่า)HU 104ไทยคดีศึกษา
1892HU.104ไทยคดีศึกษาHU 104ไทยคดีศึกษา
1893HU.104ไทยศึกษา (หลักสูตรเก่า)HU.104.ไทยคดีศึกษา
1894HU.104.ไทยคดีศึกษาHU 104ไทยคดีศึกษา
1895HU.104.ไทยคดีศึกษาHU 0104ไทยคดีศึกษา
1896HU.104.ไทยคดีศึกษาHU.104ไทยศึกษา (หลักสูตรเก่า)
1897HU.105มนุษย์กับสุนทรียะHU 105สุนทรียศาสตร์
1898HU.105มนุษย์กับสุนทรียะHU.105.มนุษย์กับสุนทรียะ
1899HU.105.มนุษย์กับสุนทรียะHU 105สุนทรียศาสตร์
1900HU.105.มนุษย์กับสุนทรียะHU.105มนุษย์กับสุนทรียะ
1901HU.105.มนุษย์กับสุนทรียะHU 0105สุนทรียศาสตร์
1902HU.106ศาสนากับชีวิตและจริยธรรมHU 106ชีวิตและจริยธรรม
1903HU.106.ศาสนากับชีวิตและจริยธรรมHU 106ชีวิตและจริยธรรม
1904HU.106.ศาสนากับชีวิตและจริยธรรม HU 106ชีวิตและจริยธรรม
1905HU.106.ศาสนากับชีวิตและจริยธรรม HU 0106ชีวิตและจริยธรรม
1906HU.107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้HU 0107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1907HU.107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้HU 107อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1908HU.108อารยธรรมตะวันตกHU 0108อารยธรรมตะวันตก
1909HU.108อารยธรรมตะวันตกHU 108อารยธรรมตะวันตก
1910HU.109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตนHU 0109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตน
1911HU.109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตนHU 109ทักษะชีวิตกับการพัฒนาตน
1912HU.110ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนาHU 110ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา
1913HU.111ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นHU 111ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
1914IS 213การวาดเส้นเบื้องต้นIS.203การพัฒนาโปรแกรม
1915IS 424การจัดการความรู้IS.414การจัดการความรู้
1916IS 492โครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น 2IS.204สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1917IS.202การจัดการระบบสารสนเทศLS 212การจัดการระบบสารสนเทศ
1918IS.202การจัดการระบบสารสนเทศIT 213ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1919IS.203การพัฒนาโปรแกรมIS 213การวาดเส้นเบื้องต้น
1920IS.204สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศIS 492โครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น 2
1921IS.414การจัดการความรู้IS 424การจัดการความรู้
1922IS.415การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บIT 325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ต
1923IS.431การเขียนโปรแกรมเกมส์IT 313การเขียนโปรแกรมเกมส์
1924IT 0211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT.201เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1925IT 0211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT 211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1926IT 0211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT.201.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1927IT 0212ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการIT 212ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1928IT 0212ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการIT.202ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1929IT 0214การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกIT 214การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
1930IT 0215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT.205การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
1931IT 0215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT.205.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
1932IT 0215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT 215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
1933IT 0216การวิเคราะห์และการออกแบบระบบIT.206การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1934IT 0216การวิเคราะห์และการออกแบบระบบIT 216การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1935IT 0217การจัดการฐานข้อมูลIT.207ระบบการจัดการฐานข้อมูล
1936IT 0217การจัดการฐานข้อมูลIT 217ระบบการจัดการฐานข้อมูล
1937IT 0311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุIT.208.การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
1938IT 0311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุIT.208มโนทัศน์คำสั่งเชิงวัตถุและการประยุกต์
1939IT 0311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุIT 311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
1940IT 0312ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง IT 312ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
1941IT 0312ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง IT.210ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
1942IT 0313เทคโนโลยีสื่อประสมIT 313เทคโนโลยีสื่อประสม
1943IT 0313เทคโนโลยีสื่อประสมIT.305เทคโนโลยีสื่อประสม
1944IT 0314ความมั่นคงระบบสารสนเทศIT 314ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
1945IT 0314ความมั่นคงระบบสารสนเทศIT.404.การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
1946IT 0314ความมั่นคงระบบสารสนเทศIT.404การจัดการความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
1947IT 0321เทคโนโลยีเว็บIT 321เทคโนโลยีเว็บ
1948IT 0321เทคโนโลยีเว็บIT.425ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย
1949IT 0322เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์IT 322เทคโนโลยีเพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
1950IT 0323ระบบปฏิบัติการIT 323ระบบปฏิบัติการ
1951IT 0323ระบบปฏิบัติการCS.313ระบบปฏิบัติการ
1952IT 0324การโปรแกรมสำหรับงานประยุกต์ด้านธุรกิจIT 324การโปรแกรมสำหรับงานประยุกต์ด้านธุรกิจ
1953IT 0324การโปรแกรมสำหรับงานประยุกต์ด้านธุรกิจIT.301การใช้คอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ
1954IT 0325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเทอร์เน็ตIT.402การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ต
1955IT 0325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเทอร์เน็ตIT 325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเทอร์เน็ต
1956IT 0326ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์IT 326ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
1957IT 0327สำนักงานอัตโนมัติIT.302สำนักงานอัตโนมัติ
1958IT 0327สำนักงานอัตโนมัติIT 327สำนักงานอัตโนมัติ
1959IT 0328ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT.405.ระบบสารสนเทศทางการตลาด
1960IT 0328ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT.405ระบบสารสนเทศการตลาด
1961IT 0328ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT 328ระบบสารสนเทศทางการตลาด
1962IT 0329เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่IT 329เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
1963IT 0329เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่IT.204เทคโนโลยีโทรคมนาคม
1964IT 0413ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1965IT 0413ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT 413ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1966IT 0421การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์IT.406การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
1967IT 0421การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์IT 421การบริหารโครงงานซอต์ฟแวร์
1968IT 0421การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์IT.406.การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์
1969IT 0422พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์IT.409พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1970IT 0422พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์IT 422พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1971IT 0423คลังข้อมูลIT 423คลังข้อมูล
1972IT 0423คลังข้อมูลIT.424หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1973IT 0424ระบบสนับสนุนการตัดสินใจIT 424ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
1974IT 0424ระบบสนับสนุนการตัดสินใจIT.408ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
1975IT 0425กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIT.209เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม
1976IT 0425กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIT 425กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1977IT 0426การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายIT.407สถาปัตยกรรมระบบรับ - ให้บริการ
1978IT 0426การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายIT 426การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1979IT 0427การประกันและความมั่นคงสารสนเทศIT 427การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
1980IT 0427การประกันและความมั่นคงสารสนเทศIT.403ระบบสารสนเทศเพื่อนักบริหาร
1981IT 0428การจัดการศูนย์สารสนเทศIT 428การจัดการศูนย์สารสนเทศ
1982IT 0428การจัดการศูนย์สารสนเทศIT.401การจัดการศูนย์สารสนเทศ
1983IT 0429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1984IT 0429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT 429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1985IT 0481สหกิจศึกษาIT.400สหกิจศึกษา
1986IT 0491โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1IT 491โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1987IT 0491โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1IT.420โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1988IT 0492โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2IT 492โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1989IT 0492โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2IT.421โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1990IT 211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT.201เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1991IT 211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT.201.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1992IT 211เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นIT.201.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1993IT 211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT 0211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1994IT 212ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการIT 0212ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1995IT 212ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการIT.202ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1996IT 213ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการIS.202การจัดการระบบสารสนเทศ
1997IT 214การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกIT.304คอมพิวเตอร์กราฟิก
1998IT 214การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกIT 0214การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
1999IT 215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT 0215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2000IT 215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT.205.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2001IT 215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT.205การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2002IT 216การวิเคราะห์และออกแบบระบบIT 0216การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
2003IT 216การวิเคราะห์และออกแบบระบบIT.206การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2004IT 217ระบบการจัดการฐานข้อมูลIT.207ระบบการจัดการฐานข้อมูล
2005IT 217ระบบการจัดการฐานข้อมูลIT 0217การจัดการฐานข้อมูล
2006IT 311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุIT 0311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
2007IT 311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุIT.208มโนทัศน์คำสั่งเชิงวัตถุและการประยุกต์
2008IT 311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุIT.208.การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
2009IT 312ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงIT.210ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
2010IT 312ระบบฐานข้อมูลชั้นสูงIT.210ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
2011IT 312ระบบฐานข้อมูลชั้นสูงIT 0312ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
2012IT 313เทคโนโลยีสื่อประสมIT 0313เทคโนโลยีสื่อประสม
2013IT 313เทคโนโลยีสื่อประสมIT.305เทคโนโลยีสื่อประสม
2014IT 313การเขียนโปรแกรมเกมส์IS.431การเขียนโปรแกรมเกมส์
2015IT 314ความมั่นคงระบบสารสนเทศIT.404.การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2016IT 314ความมั่นคงระบบสารสนเทศIT.404การจัดการความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
2017IT 314ความมั่นคงระบบสารสนเทศIT 0314ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
2018IT 321เทคโนโลยีเว็บIT 0321เทคโนโลยีเว็บ
2019IT 321เทคโนโลยีเว็บIT.425ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย
2020IT 322เทคโนโลยีเพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์IT 0322เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
2021IT 323ระบบปฏิบัติการIT 0323ระบบปฏิบัติการ
2022IT 323ระบบปฏิบัติการCS.313ระบบปฏิบัติการ
2023IT 324การโปรแกรมสำหรับงานประยุกต์ด้านธุรกิจIT 0324การโปรแกรมสำหรับงานประยุกต์ด้านธุรกิจ
2024IT 324การโปรแกรมสำหรับงานประยุกต์ด้านธุรกิจIT.301การใช้คอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ
2025IT 325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ตIT.402การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ต
2026IT 325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ตIS.415การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
2027IT 325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเทอร์เน็ตIT 0325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเทอร์เน็ต
2028IT 325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเทอร์เน็ตIT.402การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ต
2029IT 326ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์IT 0326ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
2030IT 327สำนักงานอัตโนมัติIT 0327สำนักงานอัตโนมัติ
2031IT 327สำนักงานอัตโนมัติIT.302สำนักงานอัตโนมัติ
2032IT 328ระบบสารสนเทศการตลาดIT.405.ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2033IT 328ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT 0328ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2034IT 328ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT.405ระบบสารสนเทศการตลาด
2035IT 328ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT.405.ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2036IT 329เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่IT 0329เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
2037IT 329เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่IT.204เทคโนโลยีโทรคมนาคม
2038IT 411ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2039IT 413ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT 0413ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2040IT 413ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2041IT 421การบริหารโครงงานซอต์ฟแวร์IT.406.การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์
2042IT 421การบริหารโครงงานซอต์ฟแวร์IT.406การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
2043IT 421การบริหารโครงงานซอต์ฟแวร์IT 0421การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์
2044IT 421การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์IT.406การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
2045IT 422พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์IT.409พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2046IT 422พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์IT 0422พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2047IT 423คลังข้อมูลIT 0423คลังข้อมูล
2048IT 423คลังข้อมูลIT.424หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2049IT 424ระบบสนับสนุนการตัดสินใจIT.408ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2050IT 424ระบบสนับสนุนการตัดสินใจIT 0424ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2051IT 425กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIT 0425กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2052IT 425กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIT.209เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม
2053IT 426การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์IT.407สถาปัตยกรรมระบบรับ - ให้บริการ
2054IT 426การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์IT 0426การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย
2055IT 427การประกันและความมั่นคงสารสนเทศIT 0427การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
2056IT 427การประกันและความมั่นคงสารสนเทศIT.403ระบบสารสนเทศเพื่อนักบริหาร
2057IT 428การจัดการศูนย์สารสนเทศIT 0428การจัดการศูนย์สารสนเทศ
2058IT 428การจัดการศูนย์สารสนเทศIT.401การจัดการศูนย์สารสนเทศ
2059IT 429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIT.423หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2060IT 429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIT 0429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2061IT 429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2062IT 491โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1IT 0491โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2063IT 491โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1IT.420โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2064IT 492โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2IT.421โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2065IT 492โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2IT 0492โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2066IT.201เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นIT 211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2067IT.201เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นIT 0211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2068IT.201เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นIT.201.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2069IT.201.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT 211เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
2070IT.201.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT.201เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
2071IT.201.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT 0211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2072IT.201.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารIT 211เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2073IT.202ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการIT 0212ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2074IT.202ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการIT 212ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2075IT.204เทคโนโลยีโทรคมนาคมIT 329เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
2076IT.204เทคโนโลยีโทรคมนาคมIT 0329เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
2077IT.205การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT 215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2078IT.205การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT 0215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2079IT.205การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT.215.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2080IT.205.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT 215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2081IT.205.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT 0215การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2082IT.206การวิเคราะห์และออกแบบระบบIT 0216การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
2083IT.206การวิเคราะห์และออกแบบระบบIT 216การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2084IT.207ระบบการจัดการฐานข้อมูลIT 217ระบบการจัดการฐานข้อมูล
2085IT.207ระบบการจัดการฐานข้อมูลIT 0217การจัดการฐานข้อมูล
2086IT.208มโนทัศน์คำสั่งเชิงวัตถุและการประยุกต์IT 0311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
2087IT.208มโนทัศน์คำสั่งเชิงวัตถุและการประยุกต์IT 311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
2088IT.208.การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุIT 0311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
2089IT.208.การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุIT 311การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
2090IT.209เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมIT 425กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2091IT.209เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมIT 0425กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2092IT.210ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงIT 0312ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
2093IT.210ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงIT 312ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
2094IT.210ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงIT 312ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
2095IT.215.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายIT.205การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2096IT.301การใช้คอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจIT 0324การโปรแกรมสำหรับงานประยุกต์ด้านธุรกิจ
2097IT.301การใช้คอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจIT 324การโปรแกรมสำหรับงานประยุกต์ด้านธุรกิจ
2098IT.302สำนักงานอัตโนมัติIT 327สำนักงานอัตโนมัติ
2099IT.302สำนักงานอัตโนมัติIT 0327สำนักงานอัตโนมัติ
2100IT.304คอมพิวเตอร์กราฟิกIT 214การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
2101IT.305เทคโนโลยีสื่อประสมIT 313เทคโนโลยีสื่อประสม
2102IT.305เทคโนโลยีสื่อประสมIT 0313เทคโนโลยีสื่อประสม
2103IT.400สหกิจศึกษาIT 0481สหกิจศึกษา
2104IT.401การจัดการศูนย์สารสนเทศIT 0428การจัดการศูนย์สารสนเทศ
2105IT.401การจัดการศูนย์สารสนเทศIT 428การจัดการศูนย์สารสนเทศ
2106IT.402การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ตIT 325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ต
2107IT.402การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ตIT 0325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเทอร์เน็ต
2108IT.402การเขียนโปรแกรมเชิงอินเตอร์เน็ตIT 325การเขียนโปรแกรมเชิงอินเทอร์เน็ต
2109IT.403ระบบสารสนเทศเพื่อนักบริหารIT 427การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
2110IT.403ระบบสารสนเทศเพื่อนักบริหารIT 0427การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
2111IT.404การจัดการความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์IT 0314ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
2112IT.404การจัดการความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์IT 314ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
2113IT.404.การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศIT 0314ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
2114IT.404.การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศIT 314ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
2115IT.405ระบบสารสนเทศการตลาดIT.405.ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2116IT.405ระบบสารสนเทศการตลาดIT 328ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2117IT.405ระบบสารสนเทศการตลาดIT 0328ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2118IT.405.ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT 0328ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2119IT.405.ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT 328ระบบสารสนเทศทางการตลาด
2120IT.405.ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT.405ระบบสารสนเทศการตลาด
2121IT.405.ระบบสารสนเทศทางการตลาดIT 328ระบบสารสนเทศการตลาด
2122IT.406การบริหารโครงการซอฟต์แวร์IT 421การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์
2123IT.406การบริหารโครงการซอฟต์แวร์IT 0421การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์
2124IT.406การบริหารโครงการซอฟต์แวร์IT 421การบริหารโครงงานซอต์ฟแวร์
2125IT.406.การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์IT 421การบริหารโครงงานซอต์ฟแวร์
2126IT.406.การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์IT 0421การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์
2127IT.406.การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์IT.406.การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์
2128IT.406.การบริหารงานโครงงานซอฟต์แวร์IT.406.การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์
2129IT.407สถาปัตยกรรมระบบรับ - ให้บริการIT 0426การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย
2130IT.407สถาปัตยกรรมระบบรับ - ให้บริการIT 426การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2131IT.408ระบบสนับสนุนการตัดสินใจIT 424ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2132IT.408ระบบสนับสนุนการตัดสินใจIT 0424ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2133IT.409พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์IT 0422พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2134IT.409พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์IT 422พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2135IT.420โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1IT 491โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2136IT.420โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1IT 0491โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2137IT.421โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2IT 0492โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2138IT.421โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2IT 492โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2139IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT 411ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2140IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT 429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2141IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT 413ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2142IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT 0429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2143IT.422ปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์IT 0413ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2144IT.423หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1IT 429หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2145IT.424หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2IT 423คลังข้อมูล
2146IT.424หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2IT 0423คลังข้อมูล
2147IT.425ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัยIT 0321เทคโนโลยีเว็บ
2148IT.425ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัยIT 321เทคโนโลยีเว็บ
2149JP 0101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 JP 101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
2150JP 0101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 JP.101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
2151JP 0102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2JP.102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
2152JP 0102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2JP 102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
2153JP 101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1JP.101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
2154JP 101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1JP 0101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
2155JP 102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2JP 0102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
2156JP 102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2JP.102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
2157JP.101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1JP 0101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
2158JP.101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1JP 101ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
2159JP.102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2JP 0102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
2160JP.102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2JP 102ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
2161KR 0101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1 KR 101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1
2162KR 0101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1 KR.101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1
2163KR 0102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2 KR 102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2
2164KR 0102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2 KR.102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2
2165KR 101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1KR.101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1
2166KR 101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1KR 0101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1
2167KR 102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2KR 0102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2
2168KR 102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2KR.102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2
2169KR.101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1KR 0101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1
2170KR.101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1KR 101ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1
2171KR.102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2KR 0102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2
2172KR.102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2KR 102ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2
2173LA 0200กฎหมายธุรกิจLA 200กฎหมายธุรกิจ
2174LA 0200กฎหมายธุรกิจLA.200กฎหมายธุรกิจ
2175LA 0203การภาษีอากรLA.203การภาษีอากร
2176LA 0203การภาษีอากรLA 203การภาษีอากร
2177LA 0204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปLA.204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
2178LA 0204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปLA 204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
2179LA 0205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญาLA 205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
2180LA 0205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญาLA.205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
2181LA 0206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไปLA.206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
2182LA 0206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไปLA 206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
2183LA 0207กฎหมายอาญา : ภาคความผิดLA.207กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
2184LA 0207กฎหมายอาญา : ภาคความผิดLA 207กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
2185LA 0208กฎหมายมหาชนLA.208กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
2186LA 0208กฎหมายมหาชนLA 208กฎหมายมหาชน
2187LA 0209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดินLA.209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน
2188LA 0209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดินLA 209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน
2189LA 0210กฎหมายว่าด้วยหนี้LA.210กฎหมายว่าด้วยหนี้
2190LA 0210กฎหมายว่าด้วยหนี้LA 210กฎหมายว่าด้วยหนี้
2191LA 0211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้LA 211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
2192LA 0211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้LA.211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอก สั่ง และลาภมิควรได้
2193LA 0212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA 212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน#ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2194LA 0212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA.212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2195LA 0213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน LA 213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน
2196LA 0213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน LA.213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน
2197LA 0214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำLA 214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
2198LA 0214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำLA.214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
2199LA 0301กฎหมายว่าด้วยประกันภัยLA.301กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
2200LA 0301กฎหมายว่าด้วยประกันภัยLA 301กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
2201LA 0302กฎหมายรัฐธรรมนูญLA.302กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2202LA 0302กฎหมายรัฐธรรมนูญLA 302กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2203LA 0303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดLA.303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2204LA 0303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดLA 303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2205LA 0304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนLA 304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
2206LA 0304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนLA.304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทและบริษัทมหาชน
2207LA 0305กฎหมายว่าด้วยครอบครัวLA.305กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
2208LA 0305กฎหมายว่าด้วยครอบครัวLA 305กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
2209LA 0306กฎหมายว่าด้วยมรดกLA 306กฎหมายว่าด้วยมรดก
2210LA 0306กฎหมายว่าด้วยมรดกLA.306กฎหมายว่าด้วยมรดก
2211LA 0307กฎหมายภาษีอากรLA 307กฎหมายภาษีอากร
2212LA 0307กฎหมายภาษีอากรLA.307กฎหมายภาษีอากร
2213LA 0309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1LA.309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2214LA 0309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1LA 309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2215LA 0310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2LA 310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
2216LA 0310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2LA.310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
2217LA 0311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาLA 311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2218LA 0311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาLA.311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2219LA 0312กฎหมายและแรงงานและสวัสดิการสังคมLA 312กฎหมายและแรงงานและสวัสดิการสังคม
2220LA 0312กฎหมายและแรงงานและสวัสดิการสังคมLA.312กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
2221LA 0313กฎหมายปกครองLA 313กฎหมายปกครอง
2222LA 0313กฎหมายปกครองLA.313กฎหมายปกครอง
2223LA 0314นิติปรัชญาLA 314นิติปรัชญา
2224LA 0314นิติปรัชญาLA.314นิติปรัชญา
2225LA 0316กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการLA.316กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
2226LA 0316กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการLA 316กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
2227LA 0401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองLA 401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2228LA 0401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองLA.401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2229LA 0402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลLA.402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2230LA 0402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลLA 402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2231LA 0403กฎหมายลักษณะพยานLA.403กฎหมายลักษณะพยาน
2232LA 0403กฎหมายลักษณะพยานLA 403กฎหมายลักษณะพยาน
2233LA 0404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศLA.404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2234LA 0404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศLA 404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2235LA 0405กฎหมายการคลัง LA.405กฎหมายการคลัง
2236LA 0405กฎหมายการคลัง LA 405กฎหมายการคลัง
2237LA 0406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์LA 406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2238LA 0406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์LA.406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2239LA 0407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมายLA.407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
2240LA 0407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมายLA 407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
2241LA 0408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาLA.408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2242LA 0408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาLA 408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2243LA 0409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนLA.409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2244LA 0409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนLA 409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
2245LA 0410การจัดทำเอกสารทางกฎหมายLA 410การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
2246LA 0412กฎหมายพาณิชย์นาวีLA.412กฎหมายพาณิชย์นาวี
2247LA 0412กฎหมายพาณิชย์นาวีLA 412กฎหมายพาณิชย์นาวี
2248LA 0413นิติวิทยาศาสตร์LA 413นิติวิทยาศาสตร์
2249LA 0413นิติวิทยาศาสตร์LA.413.นิติวิทยาศาสตร์
2250LA 0413นิติวิทยาศาสตร์LA.413นิติเวชวิทยา
2251LA 0414การสืบสวน-สอบสวนLA 414การสืบสวน-สอบสวน
2252LA 0414การสืบสวน-สอบสวนLA.414การสืบสวน - สอบสวน
2253LA 0415การว่าความและศาลจำลองLA.415การว่าความและศาลจำลอง
2254LA 0415การว่าความและศาลจำลองLA 415การว่าความและศาลจำลอง
2255LA 0416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาLA.416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2256LA 0416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาLA 416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2257LA 0417สัมมนากฎหมายภาษีการค้าLA 417สัมมนากฎหมายภาษีการค้า
2258LA 0417สัมมนากฎหมายภาษีการค้าLA.417สัมมนากฎหมายภาษีการค้า
2259LA 0418กฎหมายศุลกากรLA 418กฎหมายศุลกากร
2260LA 0418กฎหมายศุลกากรLA.418กฎหมายศุลกากร
2261LA 0419ประวัติศาสตร์กฎหมายLA.419ประวัติศาสตร์กฏหมาย
2262LA 0419ประวัติศาสตร์กฎหมายLA 419ประวัติศาสตร์กฎหมาย
2263LA 0420ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายLA 420ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
2264LA 0421ระบบศาลไทยLA 421ระบบศาลไทย
2265LA 0421ระบบศาลไทยLA.421ระบบศาลไทย
2266LA 0422การเจรจาต่อรองและการอนุญาโตตุลาการLA 422การเจรจาต่อรองและการอนุญาโตตุลาการ
2267LA 0423กฎหมายพลังงานLA 423กฎหมายพลังงาน
2268LA 200กฎหมายธุรกิจLA.200กฎหมายธุรกิจ
2269LA 200กฎหมายธุรกิจLA 0200กฎหมายธุรกิจ
2270LA 203การภาษีอากรLA 0203การภาษีอากร
2271LA 203การภาษีอากรLA.203การภาษีอากร
2272LA 204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปLA.204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
2273LA 204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปLA 0204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
2274LA 205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญาLA 0205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
2275LA 205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญาLA.205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
2276LA 206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไปLA.206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
2277LA 206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไปLA 0206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
2278LA 207กฎหมายอาญา : ภาคความผิดLA 0207กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
2279LA 207กฎหมายอาญา : ภาคความผิดLA.207กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
2280LA 208กฎหมายมหาชนLA.208กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
2281LA 208กฎหมายมหาชนเบื้องต้นLA.208กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
2282LA 208กฎหมายมหาชนLA 0208กฎหมายมหาชน
2283LA 209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดินLA 0209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน
2284LA 209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดินLA.209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน
2285LA 210กฎหมายว่าด้วยหนี้LA.210กฎหมายว่าด้วยหนี้
2286LA 210กฎหมายว่าด้วยหนี้LA 0210กฎหมายว่าด้วยหนี้
2287LA 211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้LA 0211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
2288LA 211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้LA.211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
2289LA 211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้LA.211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอก สั่ง และลาภมิควรได้
2290LA 211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอก สั่ง และลาภมิควรได้LA.211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอก สั่ง และลาภมิควรได้
2291LA 212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA.212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2292LA 212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA.212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2293LA 212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน#ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA 0212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2294LA 212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน#ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA.212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2295LA 213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขนLA.213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน
2296LA 213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขนLA 0213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน
2297LA 214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำLA 0214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
2298LA 214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำLA.214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
2299LA 215กฎหมายธุรกิจLA.215กฎหมายธุรกิจ
2300LA 216กฎหมายว่าด้วยบุคคลLA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคล
2301LA 216กฎหมายว่าด้วยบุคคลLA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
2302LA 301กฎหมายว่าด้วยประกันภัยLA.301กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
2303LA 301กฎหมายว่าด้วยประกันภัยLA 0301กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
2304LA 302กฎหมายรัฐธรรมนูญLA 0302กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2305LA 302กฎหมายรัฐธรรมนูญLA.302กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2306LA 303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดLA.303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2307LA 303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดLA 0303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2308LA 304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนLA 0304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
2309LA 304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนLA.304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทและบริษัทมหาชน
2310LA 304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทและบริษัทมหาชนLA.304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทและบริษัทมหาชน
2311LA 304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนLA.304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
2312LA 305กฎหมายว่าด้วยครอบครัวLA 0305กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
2313LA 305กฎหมายว่าด้วยครอบครัวLA.305กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
2314LA 306กฎหมายว่าด้วยมรดกLA.306กฎหมายว่าด้วยมรดก
2315LA 306กฎหมายว่าด้วยมรดกLA 0306กฎหมายว่าด้วยมรดก
2316LA 307กฎหมายภาษีอากรLA 0307กฎหมายภาษีอากร
2317LA 307กฎหมายภาษีอากรLA.307กฎหมายภาษีอากร
2318LA 308พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการLA.308พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
2319LA 309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 LA 0309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2320LA 309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 LA.309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2321LA 309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1LA.309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2322LA 310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2LA.310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
2323LA 310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2LA 0310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
2324LA 311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาLA 0311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2325LA 311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาLA.311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2326LA 312กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมLA.312กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
2327LA 312กฎหมายและแรงงานและสวัสดิการสังคมLA 0312กฎหมายและแรงงานและสวัสดิการสังคม
2328LA 312กฎหมายและแรงงานและสวัสดิการสังคมLA.312กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
2329LA 313กฎหมายปกครองLA.313กฎหมายปกครอง
2330LA 313กฎหมายปกครองLA 0313กฎหมายปกครอง
2331LA 314นิติปรัชญาLA 0314นิติปรัชญา
2332LA 314นิติปรัชญาLA.314นิติปรัชญา
2333LA 315หลักวิชาชีพนักกฎหมายLA.315หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2334LA 316กฎหมายว่าด้วยล้มละลายLA.316กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
2335LA 316กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการLA.316กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
2336LA 316กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการLA 0316กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
2337LA 401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองLA 0401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2338LA 401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองLA.401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2339LA 402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลLA.402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2340LA 402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลLA 0402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2341LA 403กฎหมายลักษณะพยานLA 0403กฎหมายลักษณะพยาน
2342LA 403กฎหมายลักษณะพยานLA.403กฎหมายลักษณะพยาน
2343LA 404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศLA.404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2344LA 404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศLA 0404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2345LA 405กฎหมายการคลังLA 0405กฎหมายการคลัง
2346LA 405กฎหมายการคลังLA.405กฎหมายการคลัง
2347LA 406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์LA.406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2348LA 406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์LA 0406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2349LA 407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมายLA 0407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
2350LA 407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมายLA.407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
2351LA 408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาLA 0408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2352LA 408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาLA.408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2353LA 409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนLA.410กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
2354LA 409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนLA.409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2355LA 409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนLA 0409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
2356LA 410การจัดทำเอกสารทางกฎหมายLA 0410การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
2357LA 411กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินLA.411กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2358LA 412กฎหมายพาณิชย์นาวีLA 0412กฎหมายพาณิชย์นาวี
2359LA 412กฎหมายพาณิชย์นาวีLA.412กฎหมายพาณิชย์นาวี
2360LA 413นิติวิทยาศาสตร์LA.413นิติเวชวิทยา
2361LA 413นิติวิทยาศาสตร์LA.413.นิติวิทยาศาสตร์
2362LA 413นิติวิทยาศาสตร์LA 0413นิติวิทยาศาสตร์
2363LA 414การสืบสวน-สอบสวนLA 0414การสืบสวน-สอบสวน
2364LA 414การสืบสวน-สอบสวนLA.414การสืบสวน - สอบสวน
2365LA 414การสืบสวน - สอบสวนLA.414การสืบสวน - สอบสวน
2366LA 415การว่าความและศาลจำลองLA.415การว่าความและศาลจำลอง
2367LA 415การว่าความและศาลจำลองLA 0415การว่าความและศาลจำลอง
2368LA 416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาLA 0416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2369LA 416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาLA.416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2370LA 417สัมมนากฎหมายภาษีการค้าLA 0417สัมมนากฎหมายภาษีการค้า
2371LA 417สัมมนากฎหมายภาษีการค้าLA.417สัมมนากฎหมายภาษีการค้า
2372LA 418กฎหมายศุลกากรLA.418กฎหมายศุลกากร
2373LA 418กฎหมายศุลกากรLA 0418กฎหมายศุลกากร
2374LA 419ประวัติศาสตร์กฎหมายLA 0419ประวัติศาสตร์กฎหมาย
2375LA 419ประวัติศาสตร์กฎหมายLA.419ประวัติศาสตร์กฏหมาย
2376LA 420ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายLA 0420ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
2377LA 421ระบบศาลไทยLA 0421ระบบศาลไทย
2378LA 421ระบบศาลไทยLA.421ระบบศาลไทย
2379LA 422การเจรจาต่อรองและการอนุญาโตตุลาการLA 0422การเจรจาต่อรองและการอนุญาโตตุลาการ
2380LA 423กฎหมายพลังงานLA 0423กฎหมายพลังงาน
2381LA.200กฎหมายธุรกิจLA 0200กฎหมายธุรกิจ
2382LA.200กฎหมายธุรกิจLA 200กฎหมายธุรกิจ
2383LA.203การภาษีอากรLA 203การภาษีอากร
2384LA.203การภาษีอากรLA 0203การภาษีอากร
2385LA.204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปLA 0204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
2386LA.204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปLA 204กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
2387LA.205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญาLA 205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
2388LA.205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญาLA 0205กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
2389LA.206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไปLA 0206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
2390LA.206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไปLA 206กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
2391LA.207กฎหมายอาญา : ภาคความผิดLA 207กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
2392LA.207กฎหมายอาญา : ภาคความผิดLA 0207กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
2393LA.208กฎหมายมหาชนเบื้องต้นLA 0208กฎหมายมหาชน
2394LA.208กฎหมายมหาชนเบื้องต้นLA 208กฎหมายมหาชน
2395LA.208กฎหมายมหาชนเบื้องต้นLA 208กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
2396LA.209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดินLA 209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน
2397LA.209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดินLA 0209กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน
2398LA.210กฎหมายว่าด้วยหนี้LA 0210กฎหมายว่าด้วยหนี้
2399LA.210กฎหมายว่าด้วยหนี้LA 210กฎหมายว่าด้วยหนี้
2400LA.211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอก สั่ง และลาภมิควรได้LA 211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอก สั่ง และลาภมิควรได้
2401LA.211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอก สั่ง และลาภมิควรได้LA 0211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
2402LA.211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอก สั่ง และลาภมิควรได้LA 211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
2403LA.211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้LA 211กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
2404LA.212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA 212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2405LA.212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA 0212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2406LA.212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA 212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน#ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2407LA.212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อLA 212กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
2408LA.213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขนLA 213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน
2409LA.213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขนLA 0213กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน
2410LA.214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำLA 0214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
2411LA.214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำLA 214กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
2412LA.215กฎหมายธุรกิจLA 215กฎหมายธุรกิจ
2413LA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคลLA 216กฎหมายว่าด้วยบุคคล
2414LA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคลHT 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
2415LA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคลHT 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
2416LA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคลHT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2417LA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคลLA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
2418LA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการLA.216กฎหมายว่าด้วยบุคคล
2419LA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการLA 216กฎหมายว่าด้วยบุคคล
2420LA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการHT.335จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย#เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
2421LA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการHT 302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
2422LA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการHT 0302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
2423LA.216.กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการHT.302จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
2424LA.301กฎหมายว่าด้วยประกันภัยLA 301กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
2425LA.301กฎหมายว่าด้วยประกันภัยLA 0301กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
2426LA.302กฎหมายรัฐธรรมนูญLA 0302กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2427LA.302กฎหมายรัฐธรรมนูญLA 302กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2428LA.303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดLA 303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2429LA.303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดLA 0303กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2430LA.304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทและบริษัทมหาชนLA 0304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
2431LA.304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทและบริษัทมหาชนLA 304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
2432LA.304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทและบริษัทมหาชนLA 304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทและบริษัทมหาชน
2433LA.304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนLA 304กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
2434LA.305กฎหมายว่าด้วยครอบครัวLA 305กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
2435LA.305กฎหมายว่าด้วยครอบครัวLA 0305กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
2436LA.306กฎหมายว่าด้วยมรดกLA 0306กฎหมายว่าด้วยมรดก
2437LA.306กฎหมายว่าด้วยมรดกLA 306กฎหมายว่าด้วยมรดก
2438LA.307กฎหมายภาษีอากรLA 307กฎหมายภาษีอากร
2439LA.307กฎหมายภาษีอากรLA 0307กฎหมายภาษีอากร
2440LA.308พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการLA 308พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
2441LA.309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1LA 309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2442LA.309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1LA 0309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2443LA.309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1LA 309กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
2444LA.310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2LA 0310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
2445LA.310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2LA 310กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
2446LA.311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาLA 311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2447LA.311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาLA 0311กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2448LA.312กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมLA 312กฎหมายและแรงงานและสวัสดิการสังคม
2449LA.312กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมLA 0312กฎหมายและแรงงานและสวัสดิการสังคม
2450LA.312กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมLA 312กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
2451LA.313กฎหมายปกครองLA 313กฎหมายปกครอง
2452LA.313กฎหมายปกครองLA 0313กฎหมายปกครอง
2453LA.314นิติปรัชญาLA 0314นิติปรัชญา
2454LA.314นิติปรัชญาLA 314นิติปรัชญา
2455LA.315หลักวิชาชีพนักกฎหมายLA 315หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2456LA.316กฎหมายว่าด้วยล้มละลายLA 316กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
2457LA.316กฎหมายว่าด้วยล้มละลายLA 0316กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
2458LA.316กฎหมายว่าด้วยล้มละลายLA 316กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
2459LA.401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองLA 0401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2460LA.401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองLA 401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2461LA.401สัมมนาสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานLS 211การจัดการธุรกิจ
2462LA.402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลLA 402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2463LA.402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลLA 0402กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2464LA.403กฎหมายลักษณะพยานLA 0403กฎหมายลักษณะพยาน
2465LA.403กฎหมายลักษณะพยานLA 403กฎหมายลักษณะพยาน
2466LA.404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศLA 404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2467LA.404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศLA 0404กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2468LA.405กฎหมายการคลังLA 0405กฎหมายการคลัง
2469LA.405กฎหมายการคลังLA 405กฎหมายการคลัง
2470LA.406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์LA 0406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2471LA.406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์LA 406กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2472LA.407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมายLA 0407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
2473LA.407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมายLA 407หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
2474LA.408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาLA 0408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2475LA.408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาLA 408กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2476LA.409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมLA 409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
2477LA.409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมLA 0409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
2478LA.410กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนLA 409กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
2479LA.411กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินLA 411กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2480LA.412กฎหมายพาณิชย์นาวีLA 0412กฎหมายพาณิชย์นาวี
2481LA.412กฎหมายพาณิชย์นาวีLA 412กฎหมายพาณิชย์นาวี
2482LA.413นิติเวชวิทยาLA 0413นิติวิทยาศาสตร์
2483LA.413นิติเวชวิทยาLA 413นิติวิทยาศาสตร์
2484LA.413นิติเวชวิทยาLA.413กฎหมายนิติวิทยาศาสตร์
2485LA.413กฎหมายนิติวิทยาศาสตร์LA.413นิติเวชวิทยา
2486LA.413.นิติวิทยาศาสตร์LA 413นิติวิทยาศาสตร์
2487LA.413.นิติวิทยาศาสตร์LA 0413นิติวิทยาศาสตร์
2488LA.414การสืบสวน - สอบสวนLA 0414การสืบสวน-สอบสวน
2489LA.414การสืบสวน - สอบสวนLA 414การสืบสวน-สอบสวน
2490LA.414การสืบสวน - สอบสวนLA 414การสืบสวน - สอบสวน
2491LA.415การว่าความและศาลจำลองLA 415การว่าความและศาลจำลอง
2492LA.415การว่าความและศาลจำลองLA 0415การว่าความและศาลจำลอง
2493LA.416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาLA 0416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2494LA.416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาLA 416อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2495LA.417สัมมนากฎหมายภาษีการค้าLA 417สัมมนากฎหมายภาษีการค้า
2496LA.417สัมมนากฎหมายภาษีการค้าLA 0417สัมมนากฎหมายภาษีการค้า
2497LA.418กฎหมายศุลกากรLA 0418กฎหมายศุลกากร
2498LA.418กฎหมายศุลกากรLA 418กฎหมายศุลกากร
2499LA.419ประวัติศาสตร์กฏหมายLA 0419ประวัติศาสตร์กฎหมาย
2500LA.419ประวัติศาสตร์กฏหมายLA 419ประวัติศาสตร์กฎหมาย
2501LA.421ระบบศาลไทยLA 421ระบบศาลไทย
2502LA.421ระบบศาลไทยLA 0421ระบบศาลไทย
2503LS 211การจัดการธุรกิจLA.401สัมมนาสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2504LS 211การจัดการธุรกิจMK.315การจัดการการจัดซื้อ
2505LS 212การจัดการระบบสารสนเทศIS.202การจัดการระบบสารสนเทศ
2506LS 213การจัดการคลังสินค้าLS.201การจัดการคลังสินค้า
2507LS 214การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลังLS.202การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
2508LS 221การจัดการการจัดซื้อMK.315การจัดการการจัดซื้อ
2509LS 311การขนส่งและการกระจายสินค้าLS.301การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
2510LS 311การขนส่งและกระจายสินค้าLS.301การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
2511LS 312การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์LS.314การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
2512LS 313ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์LS.303ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
2513LS 316เศรษฐศาสตร์การขนส่งLS.302เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
2514LS 321ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อมLS.413ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
2515LS 321ความปลอดภัยในการขนส่งสิ่งแวดล้อมLS.413ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
2516LS 322ระบบบรรจุภัณฑ์LS.313ระบบบรรจุภัณฑ์
2517LS 323การตลาดและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าLS.311การตลาดและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
2518LS 421กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์LS.411กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
2519LS 422การตัดสินใจด้านตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์LS.312การตัดสินใจด้านตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์
2520LS 423การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศLS.414การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
2521LS 424การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทานLS.415การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
2522LS 6002การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการLS.6002การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
2523LS 6003การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานLS.6003การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2524LS 6004ระเบียบวิธีวิจัยLS.6004ระเบียบวิธีวิจัย
2525LS 6104การจัดการโครงการLS.6104การจัดการโครงการ
2526LS 6106ระบบการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์การLS.6106ระบบการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์การ
2527LS.201การจัดการคลังสินค้าLS 213การจัดการคลังสินค้า
2528LS.202การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลังLS 214การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง
2529LS.301การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบLS 311การขนส่งและการกระจายสินค้า
2530LS.301การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบLS 311การขนส่งและกระจายสินค้า
2531LS.302เศรษฐศาสตร์การขนส่งLS 316เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
2532LS.303ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์LS 313ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
2533LS.311การตลาดและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าLS 323การตลาดและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
2534LS.312การตัดสินใจด้านตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์LS 422การตัดสินใจด้านตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์
2535LS.313ระบบบรรจุภัณฑ์LS 322ระบบบรรจุภัณฑ์
2536LS.314การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์MK.311การจัดการการกระจายสินค้า
2537LS.314การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์LS 312การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
2538LS.411กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์LS 421กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
2539LS.413ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อมLS 321ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
2540LS.413ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อมLS 321ความปลอดภัยในการขนส่งสิ่งแวดล้อม
2541LS.414การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศLS 423การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
2542LS.415การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทานLS 424การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
2543LS.6002การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการLS 6002การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
2544LS.6003การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานLS 6003การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2545LS.6004ระเบียบวิธีวิจัยLS 6004ระเบียบวิธีวิจัย
2546LS.6104การจัดการโครงการLS 6104การจัดการโครงการ
2547LS.6106ระบบการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์การLS 6106ระบบการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์การ
2548MA 0101แคลคูลัส 1MA.201แคลคูลัสเบื้องต้น
2549MA 0101แคลคูลัส 1MA 101แคลคูลัส 1
2550MA 0101แคลคูลัส 1MA.201.แคลคูลัส 1
2551MA 0102พีชคณิตเชิงเส้นMA.202พีชคณิตเชิงเส้น
2552MA 0102พีชคณิตเชิงเส้นMA 102พีชคณิตเชิงเส้น
2553MA 0105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันMA.105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
2554MA 0105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันMA 105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
2555MA 0106คณิตศาสตร์เบื้องต้นMA 106คณิตศาสตร์เบื้องต้น
2556MA 0109คณิตศาสตร์พื้นฐานMA 109คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2557MA 0109คณิตศาสตร์พื้นฐานMA.109คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2558MA 0211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องMA.203คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
2559MA 0211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องMA 211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
2560MA 101แคลคูลัส 1MA.201แคลคูลัสเบื้องต้น
2561MA 101แคลคูลัส 1MA.201.แคลคูลัส 1
2562MA 101แคลคูลัส 1MA 0101แคลคูลัส 1
2563MA 102พีชคณิตเชิงเส้นMA 0102พีชคณิตเชิงเส้น
2564MA 102พีชคณิตเชิงเส้นMA.202พีชคณิตเชิงเส้น
2565MA 105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันMA.105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
2566MA 105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันMA 0105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
2567MA 106คณิตศาสตร์เบื้องต้นMA 0106คณิตศาสตร์เบื้องต้น
2568MA 106คณิตศาสตร์เบื้องต้นMA.109คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2569MA 109คณิตศาสตร์พื้นฐานSC.110คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2570MA 109คณิตศาสตร์พื้นฐานMA 0109คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2571MA 109คณิตศาสตร์พื้นฐานMA.109คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2572MA 205คณิตศาสตร์ธุรกิจMA.205คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2573MA 211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องMA.203คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
2574MA 211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องMA 0211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
2575MA 211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องCS.203การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
2576MA 221แคลคูลัส 2MA.204แคลคูลัส 2
2577MA.105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันMA 105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
2578MA.105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันMA 0105คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
2579MA.109คณิตศาสตร์พื้นฐานMA 0109คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2580MA.109คณิตศาสตร์พื้นฐานMA 106คณิตศาสตร์เบื้องต้น
2581MA.109คณิตศาสตร์พื้นฐานMA 109คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2582MA.201แคลคูลัสเบื้องต้นMA.201.แคลคูลัส 1
2583MA.201แคลคูลัสเบื้องต้นMA 0101แคลคูลัส 1
2584MA.201แคลคูลัสเบื้องต้นMA 101แคลคูลัส 1
2585MA.201.แคลคูลัส 1MA 0101แคลคูลัส 1
2586MA.201.แคลคูลัส 1MA.201แคลคูลัสเบื้องต้น
2587MA.201.แคลคูลัส 1MA 101แคลคูลัส 1
2588MA.202พีชคณิตเชิงเส้นMA 102พีชคณิตเชิงเส้น
2589MA.202พีชคณิตเชิงเส้นMA 0102พีชคณิตเชิงเส้น
2590MA.203คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องMA 0211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
2591MA.203คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องMA 211คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
2592MA.204แคลคูลัส 2MA 221แคลคูลัส 2
2593MA.205คณิตศาสตร์ธุรกิจMA 205คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2594MG 0211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMGT.301การวางแผนและการควบคุม
2595MG 0211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMG 211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2596MG 0211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMGT.301.การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2597MG 0212ทฤษฎีองค์การMGT.301.การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2598MG 0212ทฤษฎีองค์การMGT.301การวางแผนและการควบคุม
2599MG 0212ทฤษฎีองค์การMG 212ทฤษฎีองค์การ
2600MG 0212ทฤษฎีองค์การMGT.303ทฤษฎีองค์การ
2601MG 0221การจัดการสำนักงานสมัยใหม่MGT.302การจัดการสำนักงาน
2602MG 0221การจัดการสำนักงานสมัยใหม่MG 221การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
2603MG 0311การจัดการทรัพยากรมนุษย์MG 311การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2604MG 0311การจัดการทรัพยากรมนุษย์MGT.305การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2605MG 0312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMGT.306การจัดการขนส่ง
2606MG 0312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMGT.306.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2607MG 0312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMG 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2608MG 0313การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การMG 313การพัฒนาองค์การ
2609MG 0314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม MG 314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
2610MG 0314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม MGT.304การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
2611MG 0314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม BM 314การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจบริการขนาดย่อม
2612MG 0321การจัดการคุณภาพ MG 321การจัดการคุณภาพ
2613MG 0322การจัดการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจMGT.410สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2614MG 0322การจัดการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจMG 322สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2615MG 0323การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการMG 323การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2616MG 0323การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการMGT.309การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
2617MG 0324การจัดการนวัตกรรมในองค์การMG 324การจัดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
2618MG 0411ภาวะผู้นำMG 411ภาวะผู้นำ
2619MG 0412การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศMG 412การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2620MG 0412การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศMGT.408การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2621MG 0413การจัดการโครงการ MG 413การจัดการโครงการ
2622MG 0413การจัดการโครงการ MGT.402การบริหารโครงการ
2623MG 0413การจัดการโครงการ BM 413การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจบริการ
2624MG 0421การสื่อสารเพื่อการจัดการMG 421การสื่อสารเพื่อการจัดการ
2625MG 0421การสื่อสารเพื่อการจัดการMGT.412การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์
2626MG 0422การประเมินผลองค์การMGT.414การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2627MG 0422การประเมินผลองค์การMG 422การประเมินผลองค์การ
2628MG 0424การเจรจาต่อรองทางธุรกิจMG 424การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
2629MG 0425การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์MG 425การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2630MG 0481สหกิจศึกษาMGT.400สหกิจศึกษา
2631MG 0491สัมมนาการจัดการMGT.407สัมมนาทางการจัดการ
2632MG 0491สัมมนาการจัดการMG 491สัมมนาการจัดการ
2633MG 211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMG 0211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2634MG 211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMGT.301.การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2635MG 211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMGT.301การวางแผนและการควบคุม
2636MG 212ทฤษฎีองค์การMG 0212ทฤษฎีองค์การ
2637MG 212ทฤษฎีองค์การMGT.303ทฤษฎีองค์การ
2638MG 221การจัดการสำนักงานสมัยใหม่MGT.302การจัดการสำนักงาน
2639MG 221การจัดการสำนักงานสมัยใหม่MG 0221การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
2640MG 311การจัดการทรัพยากรมนุษย์MG 0311การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2641MG 311การจัดการทรัพยากรมนุษย์MGT.305การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2642MG 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMGT.306การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2643MG 312การจัดกการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMGT.306.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2644MG 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMGT.306การจัดการขนส่ง
2645MG 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMGT.306.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2646MG 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMG 0312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2647MG 313การพัฒนาองค์การMG 0313การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
2648MG 313การพัฒนาองค์การMGT.404การพัฒนาองค์การ
2649MG 314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมMG 0314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
2650MG 314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมMGT.304การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
2651MG 321การจัดการคุณภาพMG 0321การจัดการคุณภาพ
2652MG 321การจัดการคุณภาพMGT.307การจัดการคุณภาพ
2653MG 322สภาพแวดล้อมทางธุรกิจMG 0322การจัดการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
2654MG 322สภาพแวดล้อมทางธุรกิจMGT.410สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2655MG 323การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการMG 0323การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2656MG 323การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการMGT.309การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
2657MG 324การจัดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในองค์การMGT.411การจัดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในองค์การ
2658MG 324การจัดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การMG 0324การจัดการนวัตกรรมในองค์การ
2659MG 324การจัดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การMGT.411การจัดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในองค์การ
2660MG 411ภาวะผู้นำMG 0411ภาวะผู้นำ
2661MG 411ภาวะผู้นำMGT.405ภาวะผู้นำ
2662MG 412การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศMG 0412การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2663MG 412การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์MGT.412การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์
2664MG 412การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศMGT.408การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2665MG 413การจัดการโครงการMGT.402การบริหารโครงการ
2666MG 413การจัดการโครงการMG 0413การจัดการโครงการ
2667MG 421การสื่อสารเพื่อการจัดการMG 0421การสื่อสารเพื่อการจัดการ
2668MG 421การสื่อสารเพื่อการจัดการMGT.412การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์
2669MG 422การประเมินผลองค์การMGT.414การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2670MG 422การประเมินผลองค์การMG 0422การประเมินผลองค์การ
2671MG 424การเจรจาต่อรองทางธุรกิจMG 0424การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
2672MG 425การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์MG 0425การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2673MG 491สัมมนาการจัดการMG 0491สัมมนาการจัดการ
2674MG 491สัมมนาการจัดการMGT.407สัมมนาทางการจัดการ
2675MG 491สัมมนาทางการจัดการMGT.407สัมมนาทางการจัดการ
2676MGT.301การวางแผนและการควบคุมMGT.301.การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2677MGT.301การวางแผนและการควบคุมMG 0212ทฤษฎีองค์การ
2678MGT.301การวางแผนและการควบคุมMG 0211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2679MGT.301การวางแผนและการควบคุมMG 211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2680MGT.301.การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMG 211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2681MGT.301.การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMG 0211การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการ
2682MGT.301.การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMG 0212ทฤษฎีองค์การ
2683MGT.301.การวางแผนและการควบคุมเพื่อการจัดการMGT.301การวางแผนและการควบคุม
2684MGT.302การจัดการสำนักงานMG 0221การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
2685MGT.302การจัดการสำนักงานMG 221การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
2686MGT.303ทฤษฎีองค์การMG 212ทฤษฎีองค์การ
2687MGT.303ทฤษฎีองค์การSM 321การสื่อสารมวลชนทางการกีฬา
2688MGT.303ทฤษฎีองค์การSM 0321การสื่อสารมวลชนทางการกีฬา
2689MGT.303ทฤษฎีองค์การMG 0212ทฤษฎีองค์การ
2690MGT.304การจัดการธุรกิจขนาดย่อมMG 0314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
2691MGT.304การจัดการธุรกิจขนาดย่อมMG 314การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
2692MGT.305การจัดการทรัพยากรมนุษย์MG 311การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2693MGT.305การจัดการทรัพยากรมนุษย์MG 0311การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2694MGT.306การจัดการขนส่งMGT.306.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2695MGT.306การจัดการขนส่งMG 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2696MGT.306การจัดการขนส่งMG 0312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2697MGT.306การจัดการขนส่งMGT.306การจัดกการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2698MGT.306การจัดกการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMGT.306การจัดการขนส่ง
2699MGT.306การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMG 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2700MGT.306.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMG 312การจัดกการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2701MGT.306.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMG 0312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2702MGT.306.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMG 312การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2703MGT.306.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMGT.306การจัดการขนส่ง
2704MGT.307การจัดการคุณภาพMG 321การจัดการคุณภาพ
2705MGT.309การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับลูกจ้างMG 323การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2706MGT.309การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับลูกจ้างMG 0323การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2707MGT.400สหกิจศึกษาMG 0481สหกิจศึกษา
2708MGT.402การบริหารโครงการMG 0413การจัดการโครงการ
2709MGT.402การบริหารโครงการMG 413การจัดการโครงการ
2710MGT.404การพัฒนาองค์การMG 313การพัฒนาองค์การ
2711MGT.405ภาวะผู้นำMG 411ภาวะผู้นำ
2712MGT.405ภาวะผู้นำSM 0322ความบันเทิงทางการกีฬา
2713MGT.405ภาวะผู้นำSM 322ความบันเทิงทางการกีฬา
2714MGT.407สัมมนาทางการจัดการMG 491สัมมนาการจัดการ
2715MGT.407สัมมนาทางการจัดการMG 0491สัมมนาการจัดการ
2716MGT.407สัมมนาทางการจัดการMG 491สัมมนาทางการจัดการ
2717MGT.408การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศMG 412การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2718MGT.408การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศMG 0412การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2719MGT.409จริยธรรมทางธุรกิจBS 301จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
2720MGT.410สภาพแวดล้อมทางธุรกิจMG 322สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2721MGT.410สภาพแวดล้อมทางธุรกิจMG 0322การจัดการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
2722MGT.411การจัดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในองค์การMG 324การจัดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
2723MGT.411การจัดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในองค์การMG 324การจัดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในองค์การ
2724MGT.412การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์MG 412การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์
2725MGT.412การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์MG 421การสื่อสารเพื่อการจัดการ
2726MGT.412การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์MG 0421การสื่อสารเพื่อการจัดการ
2727MGT.414การประเมินผลการปฏิบัติงานMG 0422การประเมินผลองค์การ
2728MGT.414การประเมินผลการปฏิบัติงานMG 422การประเมินผลองค์การ
2729MK 0101หลักการตลาดMK.201หลักการตลาด
2730MK 0101หลักการตลาดMK 101หลักการตลาด
2731MK 0211พฤติกรรมผู้บริโภคMK 211พฤติกรรมผู้บริโภค
2732MK 0211พฤติกรรมผู้บริโภคMK.309พฤติกรรมผู้บริโภค
2733MK 0212การจัดการขายและเทคนิคการขายMK 212การจัดการขายและเทคนิคการขาย
2734MK 0212การจัดการขายและเทคนิคการขายMK.302การจัดการขาย
2735MK 0311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคาMK 311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคา
2736MK 0311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคาMK.307นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
2737MK 0312การตลาดโลกMK 312การตลาดโลก
2738MK 0312การตลาดโลกMK.305.การตลาดโลก
2739MK 0312การตลาดโลกMK.305การตลาดระหว่างประเทศ
2740MK 0313การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK.308.การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2741MK 0313การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK.308การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
2742MK 0313การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK 313การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2743MK 0314การวางแผนการตลาดMK 314การวางแผนการตลาด
2744MK 0316การจัดการการตลาดMK.402การจัดการการตลาด
2745MK 0316การจัดการการตลาดMK 316การจัดการการตลาด
2746MK 0322ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด MK.312ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด
2747MK 0322ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด MK 322ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด
2748MK 0323การตลาดดิจิตอลMK 323การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2749MK 0323การตลาดดิจิตอลMK.306การจัดการการส่งออกและนำเข้า
2750MK 0323การตลาดดิจิตอลMK.306.การตลาดอีเล็กทรอนิกส์
2751MK 0421การตลาดบริการ MK.410การตลาดบริการ
2752MK 0421การตลาดบริการ MK 421การตลาดบริการ
2753MK 0422การตลาดธุรกิจMK 422การตลาดระหว่างธุรกิจ
2754MK 0423การจัดการแบรนด์MK 423การจัดการแบรนด์
2755MK 0424กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการMK.430.กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
2756MK 0424กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการMK 424กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
2757MK 0425กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรMK.431กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร
2758MK 0425กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรMK 425กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร
2759MK 0426กลยุทธ์และนโยบายการตลาดMK.432กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
2760MK 0426กลยุทธ์และนโยบายการตลาดMK 426กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
2761MK 0427การตลาดทางตรงMK 427การตลาดทางตรง
2762MK 0428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวMK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว
2763MK 0428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวMK 428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
2764MK 0428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวMK.313.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2765MK 0429การจัดการลูกค้าสัมพันธ์MK 429การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
2766MK 0431โลจิสติกส์เพื่อการตลาดMK 431โลจิสติกส์การตลาด
2767MK 0432การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาดMK 432การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาด
2768MK 0491การวิจัยการตลาดMK 491การวิจัยการตลาด
2769MK 0492สัมมนาทางการตลาดMK.409สัมมนาการตลาด
2770MK 0492สัมมนาทางการตลาดMK 492สัมมนาการตลาด
2771MK 101หลักการตลาดHT 0314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
2772MK 101หลักการตลาดMK 0101หลักการตลาด
2773MK 101หลักการตลาดMK.201หลักการตลาด
2774MK 211พฤติกรรมผู้บริโภคMK.309พฤติกรรมผู้บริโภค
2775MK 211พฤติกรรมผู้บริโภคMK 0211พฤติกรรมผู้บริโภค
2776MK 212การจัดการขายและเทคนิคการขายMK 0212การจัดการขายและเทคนิคการขาย
2777MK 212การจัดการขายและเทคนิคการขายMK.302การจัดการขาย
2778MK 311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคาMK.307นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคา
2779MK 311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคาMK.307นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
2780MK 311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคาMK 0311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคา
2781MK 312การตลาดโลกMK 0312การตลาดโลก
2782MK 312การตลาดโลกMK.305.การตลาดโลก
2783MK 312การตลาดโลกMK.305การตลาดระหว่างประเทศ
2784MK 313การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK.308การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
2785MK 313การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK.308.การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2786MK 313การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK 0313การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2787MK 313การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK.308.การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2788MK 314การวางแผนการตลาดMK.406.การวางแผนการตลาด
2789MK 314การวางแผนการตลาดMK 0314การวางแผนการตลาด
2790MK 315การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMK.403นโยบายการกระจายสินค้า
2791MK 315การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMK.403.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2792MK 316การจัดการการตลาดMK.402การจัดการการตลาด
2793MK 316การจัดการการตลาดMK 0316การจัดการการตลาด
2794MK 321การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีกMK.303.การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก
2795MK 321การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีกMK.303การจัดการการค้าปลีก
2796MK 322ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาดMK.312ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด
2797MK 322ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาดMK 0322ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด
2798MK 323การตลาดอิเล็กทรอนิกส์MK 0323การตลาดดิจิตอล
2799MK 323การตลาดอิเล็กทรอนิกส์MK.306.การตลาดอีเล็กทรอนิกส์
2800MK 323การตลาดอิเล็กทรอนิกส์MK.306การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2801MK 323การตลาดอิเล็กทรอนิกส์MK.306การจัดการการส่งออกและนำเข้า
2802MK 421การตลาดบริการMK.410การตลาดบริการ
2803MK 421การตลาดบริการMK 0421การตลาดบริการ
2804MK 422การตลาดระหว่างธุรกิจMK 0422การตลาดธุรกิจ
2805MK 423การจัดการแบรนด์MK 0423การจัดการแบรนด์
2806MK 423การจัดการแบรนด์MK.405.การจัดการตราสินค้า
2807MK 423การจัดการแบรนด์MK.405การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
2808MK 424กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการMK.430.กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
2809MK 424กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการMK 0424กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
2810MK 425กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรMK 0425กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร
2811MK 425กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรMK.431กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร
2812MK 426กลยุทธ์และนโยบายการตลาดMK 0426กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
2813MK 426กลยุทธ์และนโยบายการตลาดMK.432กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
2814MK 427การตลาดทางตรงMK 0427การตลาดทางตรง
2815MK 427การตลาดทางตรงMK.314การตลาดทางตรง
2816MK 428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวMK.313.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2817MK 428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวMK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว
2818MK 428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวMK 0428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
2819MK 428การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวMK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว
2820MK 428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวMK.313การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
2821MK 429การจัดการลูกค้าสัมพันธ์MK 0429การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
2822MK 431โลจิสติกส์การตลาดMK 0431โลจิสติกส์เพื่อการตลาด
2823MK 432การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาดMK 0432การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาด
2824MK 432การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาดMK.407การวิเคราะห์การพยากรณ์ตลาด
2825MK 432การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาดMK.407.การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาด
2826MK 432การวิเคราะห์การพยากรณ์ตลาดMK.407.การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาด
2827MK 491การวิจัยการตลาดMK 0491การวิจัยการตลาด
2828MK 491การวิจัยการตลาดMK.404การวิจัยการตลาด
2829MK 492สัมมนาการตลาดMK 0492สัมมนาทางการตลาด
2830MK 492สัมมนาทางการตลาดMK.409สัมมนาการตลาด
2831MK 492สัมมนาการตลาดMK.409สัมมนาการตลาด
2832MK.201หลักการตลาดCA 0208การสื่อสารและการตลาด
2833MK.201หลักการตลาดCA 208การสื่อสารและการตลาด
2834MK.201หลักการตลาดHT 0314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
2835MK.201หลักการตลาดMK 0101หลักการตลาด
2836MK.201หลักการตลาดMK 101หลักการตลาด
2837MK.302การจัดการขายMK 212การจัดการขายและเทคนิคการขาย
2838MK.302การจัดการขายMK 0212การจัดการขายและเทคนิคการขาย
2839MK.303การจัดการการค้าปลีกMK 321การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก
2840MK.303.การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีกMK.303.การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก
2841MK.303.การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีกMK 321การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก
2842MK.305การตลาดระหว่างประเทศMK 0312การตลาดโลก
2843MK.305การตลาดระหว่างประเทศMK 312การตลาดโลก
2844MK.305การตลาดระหว่างประเทศMK.305.การตลาดโลก
2845MK.305.การตลาดโลกMK 312การตลาดโลก
2846MK.305.การตลาดโลกMK 0312การตลาดโลก
2847MK.305.การตลาดโลกMK.305การตลาดระหว่างประเทศ
2848MK.306การตลาดอิเล็กทรอนิกส์MK.306การจัดการการส่งออกและนำเข้า
2849MK.306การตลาดอิเล็กทรอนิกส์MK 323การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2850MK.306การจัดการการส่งออกและนำเข้าMK.306การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2851MK.306การจัดการการส่งออกและนำเข้าMK 323การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2852MK.306การจัดการการส่งออกและนำเข้าMK 0323การตลาดดิจิตอล
2853MK.306.การตลาดอีเล็กทรอนิกส์MK 0323การตลาดดิจิตอล
2854MK.306.การตลาดอีเล็กทรอนิกส์MK 323การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2855MK.307นโยบายผลิตภัณฑ์และราคาMK 311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคา
2856MK.307นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคาMK 311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคา
2857MK.307นโยบายผลิตภัณฑ์และราคาMK 0311นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคา
2858MK.308การโฆษณาและการส่งเสริมการขายMK 0313การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2859MK.308การโฆษณาและการส่งเสริมการขายMK 313การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2860MK.308การโฆษณาและการส่งเสริมการขายMK.308.การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2861MK.308.การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการMK 313การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2862MK.308.การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการMK 0313การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2863MK.308.การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK 313การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2864MK.308.การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการMK.308การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
2865MK.309พฤติกรรมผู้บริโภคMK 211พฤติกรรมผู้บริโภค
2866MK.309พฤติกรรมผู้บริโภคMK 0211พฤติกรรมผู้บริโภค
2867MK.311การจัดการการกระจายสินค้าLS.314การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
2868MK.311.การจัดการการกระจายสินค้าMK.403นโยบายการกระจายสินค้า
2869MK.311.การจัดการการกระจายสินค้าMK.403การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2870MK.312ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาดMK 322ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด
2871MK.312ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาดMK 0322ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด
2872MK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวHT 314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
2873MK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวMK 0428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
2874MK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวMK 428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
2875MK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวMK 428การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว
2876MK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวMK.313.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2877MK.313การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวMK 428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
2878MK.313.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวMK.313การตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว
2879MK.313.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวMK 428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
2880MK.313.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวMK 0428การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
2881MK.313.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวHT 314การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
2882MK.314การตลาดทางตรงMK 427การตลาดทางตรง
2883MK.315การจัดการการจัดซื้อLS 211การจัดการธุรกิจ
2884MK.315การจัดการการจัดซื้อLS 221การจัดการการจัดซื้อ
2885MK.402การจัดการการตลาดMK 0316การจัดการการตลาด
2886MK.402การจัดการการตลาดMK 316การจัดการการตลาด
2887MK.403นโยบายการกระจายสินค้าMK.311.การจัดการการกระจายสินค้า
2888MK.403นโยบายการกระจายสินค้าMK 315การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2889MK.403การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMK.311.การจัดการการกระจายสินค้า
2890MK.403.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานMK 315การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2891MK.404การวิจัยการตลาดMK 491การวิจัยการตลาด
2892MK.405การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาดMK 423การจัดการแบรนด์
2893MK.405.การจัดการตราสินค้าMK 423การจัดการแบรนด์
2894MK.406กลยุทธ์และแผนงานการตลาดMK.406.การวางแผนการตลาด
2895MK.406.การวางแผนการตลาดMK 314การวางแผนการตลาด
2896MK.406.การวางแผนการตลาดMK.406กลยุทธ์และแผนงานการตลาด
2897MK.407การวิเคราะห์การพยากรณ์ตลาดMK.407.การวิเคราะห์การพยากรณ์ตลาด
2898MK.407การวิเคราะห์การพยากรณ์ตลาดMK 432การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาด
2899MK.407.การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาดMK 432การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาด
2900MK.407.การวิเคราะห์และการพยากรณ์การตลาดMK 432การวิเคราะห์การพยากรณ์ตลาด
2901MK.407.การวิเคราะห์การพยากรณ์ตลาดMK.407การวิเคราะห์การพยากรณ์ตลาด
2902MK.409สัมมนาการตลาดMK 492สัมมนาทางการตลาด
2903MK.409สัมมนาการตลาดMK 492สัมมนาการตลาด
2904MK.409สัมมนาการตลาดMK 0492สัมมนาทางการตลาด
2905MK.410การตลาดบริการMK 0421การตลาดบริการ
2906MK.410การตลาดบริการMK 421การตลาดบริการ
2907MK.430.กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการMK 424กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
2908MK.430.กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการMK 0424กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
2909MK.431กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรMK 0425กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร
2910MK.431กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรMK 425กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร
2911MK.432กลยุทธ์และนโยบายการตลาดMK 0426กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
2912MK.432กลยุทธ์และนโยบายการตลาดMK 426กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
2913ML 0101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1ML 101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1
2914ML 0101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1ML.101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1
2915ML 0102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2ML 102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2
2916ML 0102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2ML.102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2
2917ML 101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1ML.101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1
2918ML 101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1ML 0101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1
2919ML 102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2ML 0102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2
2920ML 102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2ML.102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2
2921ML.101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1ML 0101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1
2922ML.101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1ML 101ภาษามาเลย์ขั้นต้น 1
2923ML.102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2ML 0102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2
2924ML.102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2ML 102ภาษามาเลย์ขั้นต้น 2
2925MM 6002บัญชีการเงินMM.6002บัญชีการเงิน
2926MM 6003พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำMM.6003พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำ
2927MM.6002บัญชีการเงินMM 6002บัญชีการเงิน
2928MM.6003พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำMM 6003พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำ
2929MU 201ทฤษฎีดนตรีตะวันตกMU.201ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
2930MU 202พื้นฐานการขับร้องMU.202พื้นฐานการขับร้อง
2931MU 203โสตทักษะMU.203โสตทักษะ
2932MU 204การบันทึกโน้ตMU.204การบันทึกโน้ต
2933MU 205ปฏิบัติดนตรีไทยพื้นฐานMU.205ปฏิบัติดนตรีไทยพื้นฐาน
2934MU 206ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกMU.206ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก
2935MU 207เครื่องประกอบจังหวะMU.207เครื่องประกอบจังหวะ
2936MU 208ดนตรีตะวันตกพื้นฐานMU.208ดนตรีตะวันตกพื้นฐาน
2937MU 209ทฤษฎีดนตรีไทยMU.209ทฤษฎีดนตรีไทย
2938MU 211ทักษะปฏิบัติดนตรี 1MU.216ทักษะปฏิบัติดนตรี 1
2939MU 212ทักษะปฏิบัติดนตรี 2MU.217ทักษะปฏิบัติดนตรี 2
2940MU 213ทักษะปฏิบัติดนตรี 3MU.218ทักษะปฏิบัติดนตรี 3
2941MU 214ปฏิบัติรวมวงดนตรี 1MU.219ปฏิบัติรวมวงดนตรี 1
2942MU 215ปฏิบัติรวมวงดนตรี 2MU.220ปฏิบัติรวมวงดนตรี 2
2943MU 216ประวัติและพัฒนาการดนตรีลูกทุ่งMU.221ประวัติและพัฒนาการดนตรีลูกทุ่ง
2944MU 217ธุรกิจดนตรีMU.222ธุรกิจดนตรี
2945MU 218ดนตรีพื้นเมืองMU.223ดนตรีพื้นเมือง
2946MU 219ทักษะปฏิบัติดนตรี 4MU.302ทักษะปฏิบัติดนตรี 4
2947MU 301เปียโนพื้นฐานMU.210เปียโนพื้นฐาน
2948MU 302คอมพิวเตอร์ดนตรีMU.211คอมพิวเตอร์ดนตรี
2949MU 302คอมพิวเตอร์ดนตรีMU.211คอมพิวเตอร์ดนตรี
2950MU 303การขับร้องประสานเสียงMU.212การขับร้องประสานเสียง
2951MU 304ทฤษฎีและการเรียบเรียงเสียงประสานMU.213ทฤษฎีและการเรียบเรียงเสียงประสาน
2952MU 305ดนตรีตะวันออกMU.214ดนตรีตะวันออก
2953MU 306ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีMU.215ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
2954MU 307พื้นฐานศิลปะการแสดงทางดนตรีMU.301พื้นฐานศิลปะการแสดงทางดนตรี
2955MU 311ทักษะปฏิบัติดนตรี 5MU.303ทักษะปฏิบัติดนตรี 5
2956MU 312ปฏิบัติรวมวงดนตรี 3MU.304ปฏิบัติรวมวงดนตรี 3
2957MU 313ปฏิบัติรวมวงดนตรี 4MU.305ปฏิบัติรวมวงดนตรี 4
2958MU 314กฎหมายธุรกิจดนตรีMU.306กฎหมายธุรกิจดนตรี
2959MU 315การประพันธ์เพลงMU.308การประพันธ์เพลง
2960MU 316บทเพลงและวรรณกรรมดนตรีลูกทุ่งMU.309บทเพลงและวรรณกรรมดนตรีลูกทุ่ง
2961MU 317การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์MU.311การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
2962MU 318ทักษะปฏิบัติดนตรี 6MU.401ทักษะปฏิบัติดนตรี 6
2963MU 322ดนตรีร่วมสมัยMU.313ดนตรีร่วมสมัย
2964MU 323วาทยการMU.403วาทยการ
2965MU 324คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีMU.404คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรี
2966MU 325อุโฆษวิทยาดนตรีMU.405อุโฆษวิทยาดนตรี
2967MU 326เครื่องกำกับจังหวะดนตรีMU.407การซ่อมและดูแลรักษาเครื่องดนตรี
2968MU 327การซ่อมและดูแลรักษาเครื่องดนตรีMU.408ดนตรีกับการแสดง
2969MU 327การซ่อมและดูแลรักษาเครื่องดนตรีMU.407การซ่อมและดูแลรักษาเครื่องดนตรี
2970MU 328ดนตรีกับการแสดงMU.409ดนตรีเพื่อการสื่อสาร
2971MU 329ดนตรีเพื่อการสื่อสารMU.410ดนตรีบำบัด
2972MU 421ดนตรีบำบัดMU.412การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ
2973MU 481การฝึกประสบการณ์วิชาชีพMU.411การสอนดนตรี
2974MU 491สัมมนาดนตรีMU.310สัมมนาดนตรี
2975MU 492การวิจัยดนตรีMU.307การวิจัยดนตรี
2976MU 493โครงงานดนตรีMU.402โครงงานดนตร