วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 น.

ตรวจสอบสถานะเอกสารสำคัญทางการศึกษา [ตามคำขอ]

รหัสนิสิต
หมายเหตุ 1: มารับด้วยตนเอง , 2: ส่งทางไปรษณีย์(ติดตามสถานะเอกสาร) , 3: มีผู้มารับแทน

ขั้นตอนขอเอกสารสำคัญ ผู้สำเร็จการศึกษา
1. เอกสารนำส่ง ฝ่ายทะเบียนฯ ประกอบด้วย
  1.1. พิมพ์ ใบ ทบ.28 (ลงชื่อ)
  1.2. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
  1.3. ซองน้ำตาล ขนาด A4 หรือ A4+
2. ถ้าต้องการ ขอเอกสารอื่นๆ (นอกเหนือจาก เอกสารแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองอนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดทำโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม)
ให้โอนเงิน ผ่าน QR-Code ได้ที่ 
http://www3.rbac.ac.th/rars/ 
หรือจ่ายค่าธรรมเนียมได้ที่ ฝ่ายการเงิน
  2.1. เอกสารแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย ฉบับละ 20 บาท (ปริญญาโท ฉบับละ 50 บาท)
  2.2. หนังสือรับรองจบสำเร็จการศึกษา (ระหว่างรอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา) ฉบับ 20 บาท
3. นิสิตรับด้วยตนเอง (กรณี รับแทน ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจ)
4. สามารถตรวจสถานการณ์ดำเนินการขอเอกสารต่างๆ  ได้ที่ http://www.rbac.ac.th/freshman/check-document-status/